Ontwikkeling zonneprojecten

Zonnedaken

De ECB houdt zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe projecten voor opwekking van zonne-energie. In het verleden hebben we twee projecten voor zonnepanelen op daken ontwikkeld, Buurtstroom Bunnik en Buurtstroom Werkhoven. Dankzij deze projecten zijn ruim 400 nieuwe zonnepanelen geïnstalleerd, met een gezamenlijk vermogen van ruim 100 kWp. De investeringskosten werden opgebracht door een 40-tal inwoners uit Bunnik en omliggende gemeentes. Deze investeringen worden in een periode van ongeveer 10 jaar terugverdiend op basis van de zogenaamde “postcoderoos-regeling”.

Initiatiefnemers en deelnemers voor de collectieve zonnecentrale in Werkhoven

Bij de start van deze projecten (in 2016!) is gekozen voor samenwerking met de coöperatie Buurtstroom uit Utrecht, omdat we toen nog zelf geen coöperatie waren. Toekomstige collectieve zonne-energieprojecten zullen we waarschijnlijk zelf als coöperatie ontwikkelen en exploiteren.

Ben je eigenaar van een groot dak dat mogelijk geschikt is voor zonnepanelen? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Zonnevelden

Ontwikkeling van zonne-energieprojecten op daken is vaak een langdurig proces dat makkelijk een aantal jaren kan kosten. Met een zonneveld kan men in één keer een grote slag maken maken met enkele tientallen MWp’s aan geïnstalleerd vermogen. Op het land rondom de zonnecentrale is ruimte voor nieuwe natuur zodat er ook een ecologische meerwaarde mogelijk is. Het buitengebied van Bunnik kent een diverse percelen die een beperkte waarde hebben als landbouwgrond. Soms wordt daar nu sedum op gekweekt.

Inzet van (landbouw)grond voor inrichting van zonnevelden is in onze gemeente mogelijk sinds de gemeente in 2019 haar beleidskader zonnevelden heeft vastgesteld. In dit beleidskader worden voorwaarden gesteld aan de landschappelijke inpassing, het overleg met de direct omwonenden en er wordt aangestuurd op 50% financiële participatie vanuit de omgeving.

Als ECB willen graag een rol op ons nemen om deze lokale participatie te organiseren. We hanteren daarbij onze eigen (aanvullende) randvoorwaarden met betrekking tot landschappelijke inpassing, ecologie, procesparticipatie en de wijze van financiële participatie.

Als Energie Coöperatie Bunnik zijn we daarom actief betrokken bij de ontwikkeling van een zonneveld ten zuiden van de A12, met als doel om hiervan 50% eigenaar te worden. Onze leden zal dan geraagd worden of ze financieel willen participeren in dit project, uiteraard tegen een rentevergoeding. Daarnaast zijn we in overleg met de ontwikkelaars van 2 zonneveldprojecten die binnenkort nabij Werkhoven gerealiseerd zullen worden, over de vorm van (financiële) participatie bij deze parken. Binnenkort kunt u hier meer over te horen krijgen.

Ontwikkeling windenergie

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen en om de winning van aardgas in Groningen te kunnen beëindigen, hebben we nog heel veel duurzame energie-opwekking nodig. In onze visie is verdere ontwikkeling van windenergie, ook in onze directe omgeving, daarom onontkoombaar. Als die windprojecten er komen, willen we daar als lokale partner onze stempel op kunnen drukken. Bovendien kunnen we er voor zorgen dat de financiële opbrengsten niet uitsluitend naar buitenlandse investeerders gaan, maar ook ten bate komen van de lokale gemeenschap.

In de nabije toekomst wil de ECB daarom actief bezig gaan om geschikte windlocaties te vinden en te ontwikkelen. Natuurlijk zullen we dit samen doen met externe partijen met expertise en een goede staat van dienst.

Duurzame warmteopwekking

Omdat we in Nederland op termijn gaan stoppen met het gebruik van aardgas, moeten er duurzame vormen van warmteopwekking komen om de woningen te verwarmen. Naast warmtepompen zou dit ook met geothermie of met warmtewinning uit oppervlakte water kunnen gebeuren. Als ECB willen we eraan bijdragen dat er voor de inwoners van Bunnik geschikte én betaalbare alternatieven komen voor de verwarming van woningen op basis van duurzame bronnen.

Energiebesparing in woningen

Energiebesparing is natuurlijk een eerste, onmisbare stap op weg naar duurzame energiehuishouding. Als ECB zullen we onze verschillende activiteiten op het gebied van energiebesparing in en om de woning met kracht blijven voortzetten. We kunnen hier noemen:

Gezellige drukte op de energiemarkt (2017)

Wijkplannen voor aardgasvrije warmte

Voor 2021 zal de gemeente bekend maken hoe en wanneer ze de diverse buurten in Bunnik wil laten overschakelen op aardgasvrije warmte. Naar verwachting zal deze omschakeling niet op heel korte termijn plaatsvinden omdat alternatieven voor aardgas in onze situatie nog maar beperkt voorhanden zijn.

Als ECB willen we nauw betrokken zijn bij de wijkplannen voor aardgasvrije warmte, om de belangen van onze leden te behartigen en vanuit onze kennis van de conditie van de Bunnikse woningvoorraad.