De Energie Coöperatie Bunnik wil graag dat we, naast het besparen op energiegebruik, in onze gemeente zoveel mogelijk duurzame energie lokaal opwekken. Ook grootschaliger. Zo kunnen we een energie-neutrale gemeente worden. Om dit te bereiken zetten we ons in om op het grondgebied van Bunnik zon, wind en andere hernieuwbare energiebronnen te benutten. Natuurlijk letten we daarbij ook op een goede inpassing in de omgeving, de ecologische waarden en de gezondheid en veiligheid van omwonenden.

Zonnedaken

Afgelopen jaren heeft de coöperatie diverse inwoners en bedrijven in de gemeente geadviseerd over zonnepanelen op hun dak. Hiernaast heeft ze samen met Buurtstroom 2 projecten weten te realiseren op een grote daken in Werkhoven en Bunnik (gemeentewerf). Dankzij deze projecten zijn ruim 400 nieuwe zonnepanelen geïnstalleerd, met een gezamenlijk vermogen van ruim 100 kWp (Kilowatt piek). De investeringskosten werden opgebracht door 40 inwoners uit Bunnik en omliggende gemeentes. Deze investeringen worden in een periode van ongeveer 10 jaar terugverdiend op basis van de zogenaamde “postcoderoos-regeling”.

Werkhoven

Bij de start van deze projecten (in 2016) is gekozen voor samenwerking met de coöperatie Buurtstroom uit Utrecht, omdat wijzelf toen nog geen coöperatie waren. Toekomstige collectieve zonne-energieprojecten zullen we waarschijnlijk zelf als coöperatie ontwikkelen en exploiteren.

Ben je eigenaar van een groot dak dat mogelijk geschikt is voor veel zonnepanelen? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Zonneweiden en -velden

Het ontwikkelen van zonne-energieprojecten op daken is vaak een langdurig proces dat makkelijk een aantal jaren kan kosten. Met een zonneveld kan in één keer een grote slag gemaakt worden met enkele tientallen MWp’s aan geïnstalleerd vermogen. Op het land rondom de zonnecentrale is ruimte voor nieuwe natuur zodat er ook een ecologische meerwaarde mogelijk is ten opzichte van landbouwpercelen.

De inzet van (landbouw)grond voor inrichting van zonnevelden is in onze gemeente mogelijk sinds de gemeente in april 2019 haar beleidskader zonnevelden heeft vastgesteld. In dit beleidskader worden voorwaarden gesteld aan de landschappelijke inpassing, het overleg met de direct omwonenden en er wordt aangestuurd op 50% financiële participatie vanuit de omgeving.

Zonneveld met schapen

Als ECB willen we graag een rol op ons nemen om deze lokale participatie te organiseren. We hanteren daarbij onze eigen (aanvullende) randvoorwaarden met betrekking tot landschappelijke inpassing, ecologie, procesparticipatie en de wijze van financiële participatie.

  1. Op dit moment is de coöperatie intensief betrokken bij 2 grote opwekkingsprojecten in de gemeente namelijk de Vlowijker zonneweide bij Werkhoven en Zonnepark Werkhoven. In principe hebben we met beide partijen afspraken dat we voor 50% mede-eigenaar kunnen worden;
  2. Als deze projecten doorgang vinden en het overleg tussen de beide ontwikkelaars en de coöperatie goed afgerond kan worden, dan zullen inwoners uit onze gemeente via de ECB financieel kunnen participeren. Je investeert dan in het project en krijgt daarvoor een zeker rendement. Hoe deze crowdfunding precies geregeld gaat worden, zal later bekend gemaakt worden.
  3. Ook zijn we in overleg met de initaitefnemer van het zonnepark langs de A12 over gezamenlijke ontwikkeling;
  4. Voor andere, toekomstige projecten streven we als ECB ook naar 50% lokaal eigendom, zodat de lokale gemeenschap niet alleen de lasten heeft, maar ook de lusten!

Ontwikkeling windenergie

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen en om de winning van aardgas in Groningen te kunnen beëindigen, hebben we veel duurzame energie-opwekking nodig. In onze visie is verdere ontwikkeling van windenergie, ook in onze directe omgeving, daarom onontkoombaar. Als die windprojecten er komen, willen we daar als lokale partner onze stempel op kunnen drukken. Bovendien kunnen we er voor zorgen dat de financiële opbrengsten niet uitsluitend naar buitenlandse investeerders of 1 landeigenaar gaan, maar ook ten bate komen van de lokale gemeenschap.

In de nabije toekomst wil de ECB daarom actief bezig gaan om geschikte windlocaties te vinden en te ontwikkelen. Natuurlijk zullen we dit samen doen met externe partijen met expertise en een goede staat van dienst. En uiteraard als er voldoende steun uit de omgeving is!

Lees hier ons laatste standpunt en onze FAQ over windenergie in Bunnik en de Kromme Rijn streek.

Duurzame warmteopwekking

Omdat we in Nederland op termijn gaan stoppen met het gebruik van aardgas, moeten er duurzame vormen van warmteopwekking komen om de woningen te verwarmen. Naast warmtepompen, gevoed met stroom van zon en wind, zou dit ook met geothermie (diep grondwater) of met warmtewinning uit oppervlaktewater kunnen gebeuren. Als ECB willen we eraan bijdragen dat er voor de inwoners van Bunnik geschikte én betaalbare alternatieven komen voor de verwarming van woningen op basis van duurzame bronnen.

By Hans Erren – Own work, CC BY-SA 3.0,

Beleid in ontwikkeling

De plannen voor de Regionale Energiestrategie, als uitwerking van het Nederlandse klimaatakkoord, zijn in de maak. Voor de Provincie Utrecht worden dat er 3. Meer informatie op de sites van NMU en Energie Regio Utrecht.

De gemeente zal verder als onderdeel van de uitvoering van het Klimaatakkoord voor 2021 bekend moeten maken hoe en wanneer ze de diverse buurten in Bunnik wil laten overschakelen op aardgasvrije warmte. Zij noemt dit de Warmtevisie. Naar verwachting zal deze omschakeling niet op korte termijn plaatsvinden omdat alternatieven voor aardgas in onze situatie nog maar beperkt voorhanden zijn. De Covid-uitbraak in 2020 heeft de planvorming en daarmee ook de uitvoering waarschijnlijk vertraagd.

Als ECB willen we nauw betrokken zijn bij de wijkplannen voor aardgasvrije warmte, om de belangen van onze leden te behartigen en vanuit onze kennis van de conditie van de Bunnikse woningvoorraad.