Nieuws

Voorzitter Paul Zeef bij Slotstad RTV

Afgelopen zaterdag zond Slotstad RTV het gesprek uit met Paul Zeef, voorzitter van de ECB. Aan bod komen o.a. de energiecoöperatie en Zonnepark A12 Bunnik. Je kunt de uitzending hieronder beluisteren.

Da’s mooie publiciteit: in het tweede uur van Slotstad Magazine van 17 februari 2024 “een gesprek met Paul Zeef, voorzitter van de Energie Coöperatie Bunnik over het aan te leggen zonneveld in samenwerking met de Universiteit Utrecht.”

Beluister de uitzending hier.

Tip: meer weten over Zonnepark A12 Bunnik? Bezoek: www.zonneparka12bunnik.nl.

Nieuwtjes van het bestuur

In onderstaand blog-bericht geeft voorzitter Paul Zeef je weer een kijkje in de lokale energietransitie. Wat speelt er in coöperatie, gemeente en directe regio?


Op een zachte, regenachtige woensdagavond kwam het bestuur van de ECB voor het eerst in 2024 weer samen. Eerder hadden we wel overlegd en veel gemaild, maar dit was het eerste echte bestuursoverleg dit jaar. Vers in ons geheugen stond daarbij de mooie receptie op 22 januari in de Stayokay, waar we de samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Utrecht ondertekenden. We hadden de 14e een volle agenda. Enkele nieuwtjes:

We maken ons op voor een algemene ledenvergadering op 26 maart in de avond. Leden kunnen die vast reserveren in hun agenda. Enkele punten:

  • We vragen goedkeuring voor de participatie-regeling waarmee we eigen vermogen voor het Zonnepark A12 willen ophalen.
  • Een statutenwijziging van huishoudelijke aard is daarvoor in voorbereiding.
  • Met een inhoudelijk thema hopen we de duurzaamheid van de omschakeling naar groene stroom te laten zien. Daarvoor nodigen we een externe spreker uit.
  • Vanzelfsprekend praten we ook onze leden weer bij op allerlei ontwikkelingen waarbij we als coӧperatie betrokken zijn of die we zelf uitvoeren.

Naar aanleiding van de Informatieavond die we met de gemeenteraad op 25 januari hadden, over de gemeentelijke klimaatopgave 2040, gaan we proberen de relaties met de verschillende raadsfracties vanuit het bestuur komend jaar actiever te onderhouden. 

Het Zonnepark A12 Bunnik: als bestuur constateren we veel beweging in de voorbereidingen en gelukkig de goede kant op. De biedingen op de aanbesteding van de bouw zijn binnen en worden beoordeeld. Met de gemeente wordt binnenkort het kabeltracé nauwkeuriger bekeken en beoordeeld. Ook voor de bekabeling loopt de aanbesteding al. Onderhandelingen voor de meerjarige afname van de zonnestroom zijn nu op weg naar conclusies. Alle bouwsteentjes moeten dus zeer binnenkort in elkaar gaan passen.

Voor de manier waarop we het eigen vermogen willen ophalen, met de participatie-regeling, hebben we enkele ijkpunten vastgezet. We gaan bijvoorbeeld ook obligaties mogelijk maken, om kleinere inleg tegen minder risico te kunnen bieden aan leden met een smallere beurs. Het voorstel hiervoor komt in de ALV ter besluitvorming op tafel.

PR en ledenwerving hebben in de bestuursvergadering gepaste aandacht gekregen. Er zit geen voorstel voor contributieverhoging in de pijplijn. We willen laagdrempelig blijven.

We hebben in overleg met energie-coӧperaties uit de buurt goede ideeën opgedaan om meer diensten voor en met leden te ontwikkelen. Onderwerpen die we snel gaan onderzoeken zijn: (1) een lokale laadpaleninfra voor elektrisch rijden met duurzame stroom en op coöperatieve basis, (2) zelf leveren van stroom via de coöperatieve intermediair van energiecollectief Om | Nieuwe Energie. Het zijn vooral de ervaringen van EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) uit Wijk bij Duurstede die het pad voor ons al wat effenen.

We hebben besloten, dat we de handschoen van de gemeente oppakken om mee te denken over de energie-gemeenschap die in de Kersenweide moet gaan ontstaan. De nieuwbouw daar zal met zonnepanelen, deelauto’s, buurtbatterijen en een smart grid een collectief belang kennen in opzet, beheer en exploitatie. Daar leent een coӧperatieve aanpak zich prima voor. We willen helpen formuleren hoe dat eruit kan gaan zien.

Pril nog is dat we met de gemeente meedenken over de visie op windenergie in Bunnik. Dan gaat het niet meer om grootschalige turbines die onder Plan-MER van de provincie voor locaties van windopwekking vallen. Binnen Bunnik zijn geen voorkeurslocaties meer van de provincie voor grote windmolens. Maar wat te doen met kleine particuliere molens op erven en tuinen in het buitengebied? Hoe kader je dat in?

Voorzitter, Paul Zeef

Meer weten over onze coöperatie? Bekijk al onze interviews & blogs.

In gesprek met de gemeenteraad op 25 januari

Eind 2023 waren wij uitgenodigd om met de gemeenteraad in gesprek te gaan over de samenwerking tussen de ECB en de gemeente Bunnik. Donderdag 25 januari j.l. vond dat gesprek plaats, deels terwijl er een andere bijeenkomst van de raad plaatsvond in een andere zaal, over de opvang van asielzoekers. Natuurlijk spraken we over klimaat en duurzaamheid in onze gemeente.

Onder gespreksleiding van Rik Aertsen van de CDA-fractie, was er gelegenheid tot toelichting en een levendige uitwisseling van vraag en antwoord, over wat de ECB voor het uitvoeringsprogramma Klimaatneutraal Bunnik 2040 kan betekenen. Maar ook over wat de ECB van de gemeente daarbij nodig zou kunnen hebben.

Aanwezigen

Deelnemers waren Annemarie Huijsman-Hartkamp (CDA), Marijn de Vries (VVD), Jenny Houtgraaf (P21), Inge Suiker, fractie-assistent van D’66, en ook wethouder Hilde de Groot (P21). Namens de ECB was het bestuur vertegenwoordigd, met Johan Vernooij, Peter van Mondfrans, Theo van der Geer, Jan Klingen en Paul Zeef. Voor de verslaglegging was Frank van der Lubbe, griffier van de raad aangeschoven. Als toehoorders zaten enkele inwoners, bekende ECB-leden, en de vak-ambtenaren (Bart van Bussel en Sarah Coemans) in de zaal. Later liep ook Ralph Hallo van D’66 uit de andere zaal nog binnen.

Onderwerpen van gesprek

Uiteraard passeerde de vorderingen rond Zonnepark A12 Bunnik de revue. Daarbij konden we uitleggen wat het voordeel voor de gemeenschap is om lokaal eigendom via de coöperatie te verankeren. We gaven aan dat er nog spannende beslissingen de komende weken moeten worden genomen, om de participatieregeling naar buiten te kunnen brengen. Helder hebben we verwoord dat verduurzaming van de stroomvoorziening door afnemers van het park druk van de netwerkcongestie haalt en zo ruimte maakt voor andere initiatieven in de gemeente.

Maar het gesprek ging ook over Zon-op-Dak, over windmolens van kleinere schaal op erven en bij bedrijven, over warmtenetten, en over isolatie-acties en gezamenlijke inkoopacties. Op een wens van een van de raadsleden om kernenergie als duurzame stroom te realiseren, was ons licht ironische antwoord dat dit voor de ECB wat te risicovol zou worden.

We hopen dat de mogelijke inbreng van de ECB in het uitvoeringsprogramma goed voor het voetlicht is gekomen. Met de wijkaanpak, de bijdrage aan inkoop- en verduurzamingsacties voor woningen, en bij het opzetten van lokaal eigendom van warmte- of opwekvoorzieningen. Nog eens hebben we gewezen op de rol van de gemeente om initiatieven van projectontwikkelaars vroegtijdig op de beleidslijn lokaal eigendom te wijzen. De wethouder beaamde dat dit hier Bunnik een rol heeft.

Toekomst

We sloten de avond af met nog wat uitwisseling in de wandelgangen. We hebben de raadsleden uitgenodigd eens verder te komen praten, als er behoefte is aan meer toelichting, bijvoorbeeld over de verhouding tussen coöperatie en onze beheer-BV, of op hoe ook niet-leden kunnen instappen in de aanstaande participatieregeling. Fijn nieuws in die wandelgangen was dat voor de toekomstige woonwijk Kersenweide al op een buurtbatterij wordt gestudeerd.

Samenwerking ECB en UU bekrachtigd

Tussen het Uithofcomplex van de Universiteit Utrecht en de plek waar Zonnepark A12 Bunnik zal verrijzen, vond 22 januari de nieuwjaarsborrel plaats van de Energie Coöperatie Bunnik. De winterzon liet de mooiste kant zien van het landhuis. In de Stayokay Bunnik verzamelden zich 30 mensen om getuige te zijn van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen ECB en UU, de start van een zonnige toekomst.

Die middag was het dan zover. UU en ECB tekenden hun overeenkomst tot samenwerking voor de realisatie van het Zonnepark A12 Bunnik. Dit gebeurde tijdens die kleinschalige nieuwjaarsborrel van de ECB. Onder de ruim 30 aanwezigen waren leden, vrijwilligers, ECB bestuur en een afvaardiging van de Universiteit.

Samenwerken loont

Samenwerken deden de UU en de ECB natuurlijk al langer. Zowel de Universiteit neemt 50% van het park voor zijn rekening, net als de ECB. Maar de overeenkomst bekrachtigt dat in bouw, realisatie en exploitatie van de beide parkdelen die samenwerking doorgaat. Dat zal leiden tot schaalvoordelen en spaart dus kosten ook aan de kant van de leden van de coöperatie. De communicatie met omwonenden, verpachter, gemeente, en andere betrokkenen wordt er ook eenduidiger van.

Eigenlijk 3 partijen

Er waren formeel drie partijen bij de ondertekening van de overeenkomst. Rob Mathlener, die voor de energievoorziening van de Universiteit verantwoordelijk is, tekende voor de UU. De Energie Coöperatie Bunnik brengt bouw en beheer van haar deel onder in een dochter BV, waarvoor Wim Verheugt tekende. Hij is ook penningmeester van de ECB. En namens de ECB zelf tekende Paul Zeef, voorzitter. Het moment van ondertekening gaat vooraf aan keuzes die in de al lopende aanbesteding voor de bouw gemaakt gaan worden vanaf februari.

Bewoners kunnen meedoen

De verwachting is dat de ECB niet veel later dit kwartaal een participatie-regeling gaat aanbieden. Tegen een aantrekkelijk rendement kunnen bewoners hieraan meedoen. Onder andere inwoners van Bunnik en enkele omliggende gemeentes, en ook medewerkers van de universiteit, kunnen dan deelnemen via crowdfunding. Zo wordt groene duurzame stroom lokaal mogelijk gemaakt. Wie zich hiervoor wil aanmelden of vragen heeft, zie:  www.zonneparka12bunnik.nl.

Tip: Bekijk ook dit nieuwsbericht dat de UU hierover publiceerde.
Foto’s: Universiteit Utrecht.

Een enerverende Ledenvergadering

In onderstaand blog-bericht geeft voorzitter Paul Zeef je weer een kijkje in de lokale energietransitie. Wat speelt er in coöperatie, gemeente en directe regio?


Recent, op 12 december, kwamen we als leden en bestuur samen voor een laatste vergadering dit jaar. Daar waren meerdere concrete aanleidingen voor. Bestuurswisselingen, A12-Zonnepark, samenwerking in de regio en uitbreiding van aandachtspunten in de energietransitie bijvoorbeeld.

Om te beginnen was er het moment dat Hans Dam de voorzittershamer overdroeg aan mij. Dat deed hij met verve. Hij overhandigde me daarbij een nieuwe voorzittershamer. Het afscheid van Hans uit het bestuur deed ons kort terugblikken op hoe we als coöperatie zijn ontstaan en op de rol van Hans daarin. Daar denken we met veel dankbaarheid aan terug. Hans blijft gelukkig dichtbij: als lid en bestuurder voor de ECB in de A12 Zonnepark BV, mogelijk ook als klimaatburgemeester van Bunnik. 

We waren verheugd enkele raadsleden als belangstellenden te mogen begroeten. We hadden raadsfracties gevraagd te komen luisteren, in de aanloop naar een gesprek met de voltallige gemeenteraad waarvoor we als ECB uitgenodigd zijn. Natuurlijk om over het programma Bunnik Klimaatneutraal 2040 te praten. Hoe kunnen wij als inwoners en coӧperatie daarin een bijdrage leveren?  Op 25 januari staat dat gesprek met de gemeenteraad ingepland. Dat is vast openbaar.

We kregen uit onze verzamelde leden diverse goede suggesties mee. Dat ging over windenergie, over uitleg in gewone taal: over wat inwoners van de gemeente ‘kunnen’ met deelnemen in een Zonnepark, en nog zo enkele wenken meer. We gaan daarop zeker door komende maanden.

Een flinke brok ALV-tijd stonden we stil bij de ontwikkeling van het A12-Zonnepark. We hebben ook begrepen in ons gesprek dat we daar meer actief over naar buiten moeten treden, via lokale media, nieuwsbrief en website. We verwezen natuurlijk al naar www.zonneparka12bunnik.nl.

In de kern gaat de samenwerking met de Universiteit van Utrecht goed, voor de gezamenlijke aanbesteding en realisatie; en gaat het gesprek met UMC Utrecht over langjarige afname van de zonnestroom echt de goede kant op. De Raad van Bestuur had in een brief de intentie die kant op voor ons nog eens bevestigd. Aan de wijze van financiering wordt nog hard gewerkt: er komt een participatieregeling, zodat inwoners financieel met een net rendement deel kunnen nemen. In een volgende ALV begin 2024 verwachten daarvan de details aan onze leden voor te kunnen leggen.

Op het terrein van de energietransitie speelt in de gemeente en de directe regio heel veel. Daar ging het in het gesprek met de leden ook over. Warmte en wind zijn thema’s waar in 2024 al meer aandacht naar uit zal gaan. Leden die met die thema’s iets hebben kunnen zich ook bij het bestuur melden voor werkgroepen wind of warmte. Ook opslag zal spelen – om bij te dragen aan het tegengaan van netcongestie. Over batterijen of opslag in de vorm van warmte zullen meer Bunnikers – in alle drie de kernen – meer willen weten de komende tijd. Adviesgesprekken, energiecoaching, hulp bij bestrijden van energiearmoede: het zal met onze vrijwilligers veel aandacht behouden komend jaar.

En als dan de financiële belangen van de coӧperatie toenemen en als we op meer deelonderwerpen actief worden, dan is af en toe een reflecterend gesprek, over hoe, wat, wie precies en wanneer, meer nodig dan ooit. We gaan daarom in 2024 kijken of de coӧperatieraad ingesteld kan worden. Onze statuten voorzien daarin. Deskundige leden, die 1 of 2 keer per jaar het bestuur advies willen geven en de grote lijnen willen helpen bewaken, zijn bij deze uitgenodigd zich te melden! 

Van de vergadering komt een verslag op onze website. We begrepen, bij het afscheid bij de deur, dat het een informatieve avond was geweest. De teneur was positief. Maar ook met het besef dat die energietransitie een ware uitdaging is. Wij hopen hierop voor 2024 een praktisch perspectief te hebben geschetst, voor hier, lokaal. En hopen op steun van inwoners.

Voorzitter, Paul Zeef

Meer weten over onze coöperatie? Bekijk al onze interviews & blogs.

Welkom bij de Algemene Ledenvergadering op 12 december 2023

Ook op 12 december 2023 ben je als lid weer van harte welkom om de Algemene Ledenvergadering van Energie Coöperatie Bunnik (ECB) bij te wonen. De agenda kun je hier vinden.

Wil je meepraten over de Bunnikse energietransitie? Dan zien we je graag op dinsdag 12 december 2023 (20.00 – 22.00 uur) .

Zonnepark A12, stand van zaken

We gaan het ook hebben over het Zonnepark A12 Bunnik. We zullen de leden informeren over het resultaat van de gesprekken met een grote afnemer van onze zonnestroom, de bankfinanciering en mogelijk zullen we een voorstel voor het aanbod in onze crowdfunding voor het eigen vermogen.

Meer weten? Voel je welkom om op deze bijeenkomst jouw mening over onze plannen te laten horen.

Tip: vooraf opgeven voor deze Ledenvergadering is niet nodig. Nog geen lid? Je kunt hier lid worden.

Voorzitter Paul Zeef aan het woord

In onderstaand blog-bericht neemt kersverse voorzitter Paul Zeef je mee in de stappen van ons bestuur. Neem een kijkje in de lokale energietransitie!

Weer een wereldwijd recordwarme maand gehad, oktober 2023. Volgens Copernicus, de Europese Klimaatorganisatie, was het wel 0,4 graden warmer dan het vorige record uit 2019. Zo vernemen we uit de media. Met zulke berichten weet je weer waarvoor je het doet. Verduurzamen, zuiniger stoken, duurzamer stroom, weg van fossiele stook. We zijn daar als ECB-bestuur op onze manier druk mee.

7 november hadden we bestuursoverleg. Daarin stonden we stil bij de voorbereiding van ons zonneveld aan de A12. Kabeltracé, wijze van aansluiten, de voorbereiding van afname van stroom – zodat de financiering met een bank rond kan komen – dat soort zaken. En aandacht voor de komende crowd funding onder onze leden, of bij nieuwe leden uit de gemeenschap van Werkhoven, Odijk en Bunnik. We hopen er op een nieuwe algemene ledenvergadering op 12 december meer concrete mededelingen over te kunnen doen. In elk geval hebben we van Stedin nog wat extra bedenktijd gekregen. Nog steeds mikken we op nauwe samenwerking met de Universiteit van Utrecht, die het naastliggende perceel zal ontwikkelen voor eigen gebruik. Dat wordt alles bij elkaar vooral lokale stroom voor lokaal gebruik – en dat belast het net niet. En zoals bekend zit dat net verreweg vol.

Tegelijkertijd halen we deze weken ervaringen op bij andere coӧperaties, vooral in de regio. Rijne Energie is met de ontwikkeling van molens in de Rijnenburgerpolder in de weer. In Wijk bij Duurstede start EWEC de inschrijving voor particulieren die met een inleg deel willen nemen in de financiering van Zonnepark Wijkerbroek. BENG!, de coӧperatie van De Bilt, zal nog eind van het jaar volgen met zo’n participatietraject onder leden en lokale gemeenschap. We hebben voorbeelden om de hoek.

Ik mag afsluiten met een groet. In de afgelopen bestuursvergadering heeft Hans zijn voorzitterschap overgedragen aan mij. Bij de ALV zullen we daar nog wel bij stil staan. Maar een groet dus namens het bestuur. 

Paul Zeef

Meer weten over ons bestuur? Lees verder op de bestuurspagina.

Ook voor inwoners Bunnik: participaties Zonnepark Wijkerbroek

Zonnig nieuws van de buren! In Wijk bij Duurstede is de participatieronde voor het zonnepark Wijkerbroek geopend. Onze collega’s bij de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) willen € 950.000,- ophalen om een belang van 25% in dit zonnepark te houden. Deze participatie is nu ook open voor inwoners van Bunnik.

Op deze pagina lees je alles over het zonnepark en hoe je kunt deelnemen. Daar vind je ook uitgebreide informatie over het project, documentatie en het inschrijfformulier.

Klimaatweek: duurzaamheidsmarkt met gemeente Bunnik

Tijdens de Klimaatweek sloegen de gemeente Bunnik en Energie Coöperatie Bunnik de handen ineen om de Duurzaamheidsmarkt te organiseren. Deze inspirerende markt bood een schat aan informatie voor iedereen die zich wilde verdiepen in het verduurzamen van de woning.

De avond begon met een speech door wethouder Hilde de Groot, waarin ze het belang van duurzaamheid benadrukte en de inzet van de klimaatburgemeesters Hanneke Brandsma en Pierre Koreneef prees.

Tijdens de markt deelden experts hun inzichten en kennis. Lin Vliegenthart van het Repair Café sprak over ‘Samen Repareren’, terwijl Kees Stap van het Energiepaleis Utrecht ons informeerde over het verbeteren en verduurzamen van onze woningen voor een groenere toekomst. Willemien Trompert van de gemeente Bunnik deelde waardevolle informatie om ons bewuster te maken van de stappen die we kunnen zetten richting een duurzamere levensstijl.

Energie Coöperatie Bunnik en de vertegenwoordigers van Groenpand, Joren Harmanny en Erik Alsema presenteerde de inkoopactie voor hybride warmtepompen.

Presentaties gemist of even terugkijken? Bekijk de presentaties van:

Op de Duurzaamheidsmarkt kwamen diverse bedrijven samen die actief zijn op het gebied van duurzaamheid, waaronder Grijs naar Groen, Rondomdom, Groenpand, Repair Café, 10 Schilder-Glas-Afbouw, VIC Isolatie, Koston Isolatie en AZ Isolatie. Ze boden bezoekers volop inspiratie en praktische tips voor een groenere toekomst.