Nieuws

Bijeenkomst 4 juni: delen van auto’s en energie op de Kersenweide

Op 4 juni heeft de Energie Coöperatie Bunnik (ECB) een bijeenkomst gehouden voor bewoners van ’t Burgje over de ontwikkelingen rond deelauto’s en een slim energienetwerk in de nieuwbouwwijk “De Kersenweide”. In deze nieuwe wijk, die vanaf 2025 direct ten noorden van ’t Burgje zal verrijzen, komen uiteindelijk circa 1200 woningen.

De gemeente wil voor dit gebied sterk inzetten op deelmobiliteit zodat er minder particuliere auto’s in de wijk hoeven te parkeren. Ook wil men inzetten op een zogenaamd “slim energienetwerk” om ervoor te zorgen dat de lokaal opgewekte zonne-energie zoveel mogelijk binnen de wijk kan worden benut en daarnaast dat de belasting van het openbare elektriciteitsnet zo gering mogelijk blijft. De ECB heeft op zich genomen om deze ontwikkeling te ondersteunen door het inrichten van een lokale coöperatie die zulke diensten samen met wijkbewoners kan aanbieden.

Aanbod van deelauto’s

De bijeenkomst van 4 juni j.l. was vooral bedoeld om inwoners van ’t Burgje te informeren en te laten meedenken over deze ontwikkeling in de naburige nieuwbouw. Vanuit de aanwezige bewoners bleek vooral interesse om het aanbod van deelauto’s te vergroten. De belofte van deelauto’s die beschikbaar zouden zijn in ’t Burgje zelf, was niet bepaald naar tevredenheid ingelost. In eerste instantie werden in de wijk 3 auto’s geplaatst; nu is er nog slechts 1 deelauto in de wijk beschikbaar. Verschillende mogelijkheden om het aanbod van deelauto’s straks in de Kersenweide beter te laten landen, werden op de avond besproken.

Slim energienetwerk

Verder is ook kort ingegaan op het concept van een slim energienetwerk. Hoewel men de doelstelling en gedachte hierachter interessant vond, leek dit onderdeel minder kansen te bieden voor inwoners van ’t Burgje om in deel te nemen.

De toekomst

De werkgroep Kersenweide van de ECB neemt de input van de avond mee om de plannen voor een goed aanbod deelauto’s vorm te geven, in samenspraak met de gemeente. Mensen die meer willen weten of misschien zelf mee willen denken kunnen mailen naar kersenweide@energiebunnik.nl. De presentatie van de bijeenkomst is hier te vinden.

Slim energienetwerk en deelauto’s op de Kersenweide

Samen met de toekomstige bewoners van Kersenweide wil de Energie Coöperatie Bunnik een slim energienetwerk en een “energiegemeenschap” in de nieuwe wijk opbouwen. Ook het beschikbaar stellen van (elektrische) deelauto’s maakt deel uit van de plannen voor deze wijk. Lees hieronder meer over de onderwerpen die tijdens een bijeenkomst op 4 juni 2024 aan de orde komen.

Om ook de bewoners van het naastgelegen buurtschap ’t Burgje bij de plannen en gesprekken te betrekken, organiseert de ECB een bijeenkomst op 4 juni 2024. Iedereen, ook van buiten ’t Burgje, is welkom om mee te praten en mee te denken.

Over de volgende vragen gaan we graag met elkaar in gesprek:

 • Wat houdt zo’n slim energienetwerk (of “smart grid”) eigenlijk in?
 • Welke plannen zijn er voor een slim energienetwerk en een “energiegemeenschap” in Kersenweide?
 • Welke rol kunnen elektrische deelauto’s spelen in zo’n slim netwerk?
 • Welke verdere plannen zijn er rond deelmobiliteit in de Kersenweide?
 • Wat kan dit betekenen voor bewoners van ’t Burgje?
 • Op welke wijze wil de Energie Coöperatie Bunnik bijdragen?
 • Welke rol kunnen bewoners zelf hierbij spelen?

Graag zien we elkaar op 4 juni (van 20 uur tot 21.30 uur) in boerderij Het Burgje. Vooraf aanmelden is niet nodig. Voor koffie of thee wordt gezorgd.

Nieuw interview: Jaap de Pater uit Bunnik

Mei 2024 – We spreken Jaap de Pater, duurzaam vrijwilliger op vele fronten, zo ook bij de Energie Coöperatie Bunnik. Waarschuwing vooraf, zijn enthousiasme kan aanstekelijk werken. De activiteiten van onze coöperatie worden mogelijk dankzij allerlei enthousiaste mensen, veelal vrijwilligers. Via onze inspirerende interviews & blogs leer je ze een beetje kennen. Lees het interview hier.

Blog: Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2024

In onderstaand blog-bericht geeft voorzitter Paul Zeef je weer een kijkje in de lokale energietransitie, dit keer betreft het een verslag van onze ALV van 26 maart.

Een mooie, zachte avond in maart. Het Nederlands elftal speelt een oefenwedstrijd die avond. Toch konden we in een gevulde consistorie van het Witte Kerkje, direct na de vesper voor de Pasen, een geslaagde ledenvergadering beleven. Het was informatief, gemoedelijk, liet ons een teleurstelling samen verwerken, maar kende ook een paar constructieve gezamenlijke besluiten.

De avond ging van start met een presentatie van Klaas Koop, de duurzaamheidsambassadeur van het Witte Kerkje. Hij had zich degelijk voorbereid en leidde ons door het veelkoppige vraagstuk van biodiversiteit rond zonneweides. Veel slides, noties, recent onderzoek en wenken voor de inrichting van het Zonnepark aan de A12. Klaas verbond er een oproep aan om na te denken over meten en monitoren. Want je wil dat de biodiversiteit erop vooruitgaat en dat lijkt mogelijk.

Impressie van de presentatie van Klaas Koop.

De voortgang op het Zonnepark A12 Bunnik was ook een groter onderwerp waar we voor de pauze uitgebreider bij stil hebben gestaan. Als bestuur waren we blij met het begrip uit de zaal voor onze worsteling van de laatste weken. Want terwijl de realisatie van het park gestaag vordert, met de aanbesteding en de planning van de kabelaanleg, is juist op de levering van de toekomstige stroom zwaarder weer opgetreden. Dat laatste gooit onze plannen om en dat is een teleurstelling die we ter vergadering wat meer hebben toegelicht. Intussen blijven we ons vasthouden aan een goede samenwerking met de Universiteit. We kijken zorgvuldig naar onze opties voor het vervolg.

Na de pauze, met drukke gesprekken onder de leden, hebben we het huishoudelijk deel van de agenda besproken. Daarbij zijn een paar nieuwe ontwikkelingen voor de ECB ingeluid:

 • Zo is Jan Klingen toegetreden tot het bestuur, en dat ontmoette warme steun.
 • We gaan de beoogde aanpassing van onze statuten in gang zetten; dat kreeg bijval.
 • Wim Verheugt, onze penningmeester, heeft toegelicht dat we financieel in control zijn. Hij beantwoordde vragen uit de zaal en gaf perspectief voor de aflossing van de lening van onze eigen leden. Het jaarverslag met kascommissie-controle komt bij een volgende ALV aan de orde.
 • Besloten is dat we instappen om Groene Energie van OM te gaan leveren aan inwoners.
 • Tot slot is het verslag van de ALV van 12 december 2023 ter vergadering vastgesteld, met slechts één overzichtelijke redactionele correctie van een oplettend lid.

Ik mocht zelf daarna voor de pas onlangs ingestelde werkgroep Kersenweide uitleg geven: over het aanbod dat we als ECB aan de gemeente doen. We hebben een voorstel om te helpen geformuleerd. Dat gaat om de opzet van de energiegemeenschap die de inwoners in de nieuwbouwwijk zouden moeten gaan vormen. Met trefwoorden als smartgrid, buurtbatterijen, deelmobiliteit en gebruiksafspraken voor de balancering van energiebehoefte en aanbod. En dat alles betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam. We gaan met steun van de ALV door op de ingeslagen weg met een groepje actieve leden.

Laatste punt van de agenda waren ontwikkelingen rond windenergie. We vatten de situatie rond de provinciale MER (milieueffectrapportage) op grote turbines in de regio kort samen, met de samenwerking van coӧperaties daarop in provinciaal verband. Daarna hebben we vooruitgeblikt op de gemeentelijke windvisie die in voorbereiding is. Het kader voor erfwindmolens, daarop gaan we ook meedenken komende weken.

In de rondvraag kwam een duidelijke behoefte naar boven om de warmte-aanpak van de gemeente in de wijken een keer uit te diepen tijdens een ALV of publiekssessie. We zien al met al uit naar mijlpalen en spannende ontwikkelingen in 2024. De presentatie van Klaas over de biodiversiteit op zonneweides is hier te bekijken. Het formele verslag van de ledenvergadering volgt ook binnenkort.

Voorzitter, Paul Zeef

Meer weten over onze coöperatie? Bekijk al onze interviews & blogs.

Welkom bij onze ALV op 26 maart

Op 26 maart 2024 hielden we weer een Algemene Ledenvergadering (ALV). Onze leden waren weer welkom om mee te denken en beslissen. Op de agenda stonden o.a. deze onderwerpen:

 • Lezing over biodiversiteit bij zonnevelden,
 • Stand van zaken zonnepark A12,
 • Aanpassing statuten,
 • Levering groene stroom aan huishoudens,
 • Energiesysteem nieuwbouw Kersenweide.

Meer informatie, zoals de volledige agenda en stukken, vind je hier.

En hier vind je de presentatie over biodiversiteit en zonneparken van Klaas Koop en het conceptverslag van deze ALV.

Bestuur vanaf de keukentafel

In onderstaand blog-bericht geeft voorzitter Paul Zeef je weer een kijkje in de lokale energietransitie, dit keer vanaf de keukentafel van Jan Klingen. Wat speelt er in coöperatie, gemeente en directe regio?


In de aanloop naar de algemene ledenvergadering (ALV) op 26 maart aanstaande, hadden we als ECB-bestuur veel te bespreken. Spannende dingen ook, sommige positief spannend. Dankzij de gastvrijheid van ons nieuwe bestuurslid Jan Klingen zaten we aan zijn keukentafel, aan de Grotelaan in Bunnik. We zijn heel blij Jan in de ALV ook aan onze leden te kunnen voordragen.

Aan die keukentafel keurden we het gros van de agendapunten van de ALV de stukken goed. Die zullen vrijwel tegelijk met dit bericht op de website verschijnen.

We stonden stil bij de voorbereidingen voor ons zonnepark aan de A12. Feit is dat we de participatie-regeling voor ophalen van eigen vermogen even hebben moeten opschorten. We zitten nog druk in onderhandeling. Het onderhandelen loopt niet altijd even snel als je zou willen. Wel kunnen we melden dat we deadline van Stedin, volgens welke we het park op het openbare net konden aansluiten, bewust hebben laten lopen. We gaan dus voor de koppeling van het park op het Distributienetwerk van het Utrecht Science Park, dat de Universiteit Utrecht in beheer heeft. Onze samenwerking met de UU loopt trouwens goed. Met het Utrechts Medisch Centrum Utrecht is er op het hoogste niveau ook contact. Over uitkomsten van onderhandelingen geven we op de ALV uitleg. Ook over onze inspanningen om meerdere scenario’s van levering te onderzoeken: wat is haalbaar en betaalbaar? Wordt vervolgd, tijdens de ALV.

Op die ALV staan we ook stil bij onze gesprekken met de gemeente Bunnik over de te vormen ‘energiegemeenschap’ in de nieuwbouwwijk de Kersenweide. We hebben actief onze hulp aangeboden. Tijdens de ledenvergadering zullen we al steun willen ophalen vanuit onze eigen leden. We zullen ook vragen of er vrijwilligers zijn die deel willen uitmaken van een werkgroep die zich zal bezighouden met allerlei zaken rondom energie, waaronder deelmobiliteit, stroomopslag, wetten en regels, bouwkundige kanten van opwek en warmte, communicatie en administratie.

Op de ALV van 12 december j.l. kondigden we al aan dat we met onze leden willen nadenken over onze statuten. Voorstellen voor de ALV, in concept met een toelichting, vind je straks op onze website. We horen graag de meningen van onze leden over aanstaande veranderingen van de statuten. De bespreking is nog slechts meningsvormend. Pas bij een volgende ALV zullen we voorstellen inbrengen om samen over te stemmen. Wil je meedenken over onze statuten? Reageer vooral.

We hebben ook een leuke aankondiging voor consumenten die groene stroom tegen betaalbaar tarief via een coӧperatieve weg willen afnemen. Uitleg vind je vooraf in de stukken van de ALV, op onze Documenten-pagina.

Niet in de laatste plaats hebben we ook oog voor de landschappelijke inpassing van zonneparken. Daar zal een inhoudelijke inleiding over gaan die wordt verzorgd door Klaas Koop, duurzaamheidsambassadeur van het witte kerkje. Hoe zit het met de ontwikkeling van biodiversiteit rond zonneparken? Dat lijkt ons een mooie vraag om onze ALV de 26e mee te openen.

We hopen weer op een opbouwend beraad op 26 maart (20.15 uur, Zeisterweg 34, Odijk). Tot dan.

Voorzitter, Paul Zeef

Meer weten over onze coöperatie? Bekijk al onze interviews & blogs.

Groene Energie Dag in Bunnik

Op 8 maart 2024 is het Green Energy Day. Dat is geen nieuwe feestdag maar de dag waarop alle duurzame energie die we in Nederland opwekken “op” is. De Energie Coöperatie Bunnik (ECB) werkt er hard aan om deze dag op te schuiven richting 31 december. Zodat we straks in Nederland voor 100% op groene energie draaien. Een goed moment voor een terugblik en vooruitblik!

In de afgelopen vijf jaar is er wel degelijk iets gebeurd op dit gebied. Want met twee zonnestroomprojecten, die eind 2018 en april 2019 in productie gingen, is inmiddels wel zo’n 550.000 KWh groene stroom opgeleverd.

De ECB of eigenlijk de “Energiegroep Bunnik” zoals de energie-coöperatie toen heette, bracht de zonnedaken mede tot stand, in Werkhoven en Bunnik, onder de vlag van “Buurtstroom” en ook met wat hulp van buiten (Heuvelrug Energie). De gemeente Bunnik leverde hulp in de ontwikkelingskosten.

Op een schuur in Werkhoven

Zo werd op 26 april 2019 Buurtstroom Werkhoven feestelijk geopend (zie foto hierboven). In totaal 234 zonnepanelen werden gelegd op een schuur van de familie Vernooij, betaald door 23 deelnemers uit Werkhoven en Driebergen-Doorn. De energie-opbrengst van dit project bedraagt bijna 60.000 kWh per jaar.

Johan Vernooij: “De opening van het zonnedakproject in 2019 was een feestelijk  moment na ruim een jaar voorbereiding. Sindsdien heeft het systeem zonder veel problemen gefunctioneerd en al die 5 jaren CO2-vrije stroom geleverd aan de omgeving.”

Op gemeentewerf in Bunnik

Op 16 februari 2019 werd de opening van Buurtstroom Bunnik gevierd, het eerste collectieve zonne-energieproject van de Energiegroep Bunnik (nu ECB). Deze zonnepanelen liggen op het dak van het recyclingstation van de gemeentewerf in Bunnik. De projectontwikkeling en exploitatie van de installatie werden mogelijk gemaakt in nauwe samenwerking met Buurtstroom/Energie-U uit Utrecht. Hier hebben 27 deelnemers uit Bunnik gezorgd voor financiering van 216 panelen met een jaarlijkse opbrengst van bijna 50.000 kWh.

Toekomstige zonnestroom in Bunnik

Van terugblik naar vooruitblik! Om Nederland volledig te laten draaien op groene energie, heeft de ECB ook in 2024 zonnestroom-projecten in ontwikkeling. We vragen Erik Alsema welke dat zijn en wat we kunnen verwachten.

Erik:  “Als ECB zijn we al enkele jaren druk bezig om het zonneveld langs de A12 te realiseren. Binnen enkele weken gaan we hiervoor via crowdfunding het benodigde Eigen vermogen ophalen. Dit zonnepark zal vanaf voorjaar 2025 ongeveer 15 miljoen kWh per jaar gaan opwekken. Hiervan gaat straks de helft naar de Universiteit Utrecht voor de energievoorziening van haar gebouwen op de Uithof. De andere helft van de zonnestroom zal door de ECB worden verkocht aan een afnemer. Daarover loopt het gesprek nog.

Daarnaast hebben we als ECB geruime tijd geleden een projectvoorstel bij de provincie ingediend om meer Zon-op-Dak in Bunnik te realiseren. We hopen dat we daar dit jaar ook mee aan de slag kunnen.”

Het moge duidelijk zijn dat de ECB zich inspant voor lokaal opgewekte schone energie. Al met al ligt er nog een hele opgave. Goed om daar op Green Energy Day eens bij stil te staan en inspiratie uit te putten.

Wie meer wil weten over het Zonnepark A12 Bunnik, kan terecht op www.zonneparka12bunnik.nl. Meer weten over Green Energy Day? Kijk op www.greenenergyday.nl. Dit bericht is ook verschenen op www.bunniksnieuws.nl.

Voorzitter Paul Zeef bij Slotstad RTV

Afgelopen zaterdag zond Slotstad RTV het gesprek uit met Paul Zeef, voorzitter van de ECB. Aan bod komen o.a. de energiecoöperatie en Zonnepark A12 Bunnik. Je kunt de uitzending hieronder beluisteren.

Da’s mooie publiciteit: in het tweede uur van Slotstad Magazine van 17 februari 2024 “een gesprek met Paul Zeef, voorzitter van de Energie Coöperatie Bunnik over het aan te leggen zonneveld in samenwerking met de Universiteit Utrecht.”

Beluister de uitzending hier.

Tip: meer weten over Zonnepark A12 Bunnik? Bezoek: www.zonneparka12bunnik.nl.

Nieuwtjes van het bestuur

In onderstaand blog-bericht geeft voorzitter Paul Zeef je weer een kijkje in de lokale energietransitie. Wat speelt er in coöperatie, gemeente en directe regio?


Op een zachte, regenachtige woensdagavond kwam het bestuur van de ECB voor het eerst in 2024 weer samen. Eerder hadden we wel overlegd en veel gemaild, maar dit was het eerste echte bestuursoverleg dit jaar. Vers in ons geheugen stond daarbij de mooie receptie op 22 januari in de Stayokay, waar we de samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Utrecht ondertekenden. We hadden de 14e een volle agenda. Enkele nieuwtjes:

We maken ons op voor een algemene ledenvergadering op 26 maart in de avond. Leden kunnen die vast reserveren in hun agenda. Enkele punten:

 • We vragen goedkeuring voor de participatie-regeling waarmee we eigen vermogen voor het Zonnepark A12 willen ophalen.
 • Een statutenwijziging van huishoudelijke aard is daarvoor in voorbereiding.
 • Met een inhoudelijk thema hopen we de duurzaamheid van de omschakeling naar groene stroom te laten zien. Daarvoor nodigen we een externe spreker uit.
 • Vanzelfsprekend praten we ook onze leden weer bij op allerlei ontwikkelingen waarbij we als coӧperatie betrokken zijn of die we zelf uitvoeren.

Naar aanleiding van de Informatieavond die we met de gemeenteraad op 25 januari hadden, over de gemeentelijke klimaatopgave 2040, gaan we proberen de relaties met de verschillende raadsfracties vanuit het bestuur komend jaar actiever te onderhouden. 

Het Zonnepark A12 Bunnik: als bestuur constateren we veel beweging in de voorbereidingen en gelukkig de goede kant op. De biedingen op de aanbesteding van de bouw zijn binnen en worden beoordeeld. Met de gemeente wordt binnenkort het kabeltracé nauwkeuriger bekeken en beoordeeld. Ook voor de bekabeling loopt de aanbesteding al. Onderhandelingen voor de meerjarige afname van de zonnestroom zijn nu op weg naar conclusies. Alle bouwsteentjes moeten dus zeer binnenkort in elkaar gaan passen.

Voor de manier waarop we het eigen vermogen willen ophalen, met de participatie-regeling, hebben we enkele ijkpunten vastgezet. We gaan bijvoorbeeld ook obligaties mogelijk maken, om kleinere inleg tegen minder risico te kunnen bieden aan leden met een smallere beurs. Het voorstel hiervoor komt in de ALV ter besluitvorming op tafel.

PR en ledenwerving hebben in de bestuursvergadering gepaste aandacht gekregen. Er zit geen voorstel voor contributieverhoging in de pijplijn. We willen laagdrempelig blijven.

We hebben in overleg met energie-coӧperaties uit de buurt goede ideeën opgedaan om meer diensten voor en met leden te ontwikkelen. Onderwerpen die we snel gaan onderzoeken zijn: (1) een lokale laadpaleninfra voor elektrisch rijden met duurzame stroom en op coöperatieve basis, (2) zelf leveren van stroom via de coöperatieve intermediair van energiecollectief Om | Nieuwe Energie. Het zijn vooral de ervaringen van EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) uit Wijk bij Duurstede die het pad voor ons al wat effenen.

We hebben besloten, dat we de handschoen van de gemeente oppakken om mee te denken over de energie-gemeenschap die in de Kersenweide moet gaan ontstaan. De nieuwbouw daar zal met zonnepanelen, deelauto’s, buurtbatterijen en een smart grid een collectief belang kennen in opzet, beheer en exploitatie. Daar leent een coӧperatieve aanpak zich prima voor. We willen helpen formuleren hoe dat eruit kan gaan zien.

Pril nog is dat we met de gemeente meedenken over de visie op windenergie in Bunnik. Dan gaat het niet meer om grootschalige turbines die onder Plan-MER van de provincie voor locaties van windopwekking vallen. Binnen Bunnik zijn geen voorkeurslocaties meer van de provincie voor grote windmolens. Maar wat te doen met kleine particuliere molens op erven en tuinen in het buitengebied? Hoe kader je dat in?

Voorzitter, Paul Zeef

Meer weten over onze coöperatie? Bekijk al onze interviews & blogs.