De Energie Coöperatie Bunnik (ECB) heeft als belangrijke doelstelling om lokale duurzame energieprojecten te ontwikkelen. Zonne-energie en windenergie zijn de enige vormen die op korte termijn kansrijk zijn. Zonnevelden en windturbines op land horen daar nadrukkelijk bij, naast zonnepanelen op daken. Belangrijk is wel dat zulke projecten met respect voor natuur, landschap en omwonenden worden ontwikkeld. We zijn daarnaast actief op zoek naar geschikte daken voor zonnedakprojecten.

Voor grootschalige projecten met zon of wind zullen we in veel gevallen (moeten) samenwerken met andere partijen die relevante expertise hebben. Het bestuur van de ECB heeft daarom een paar algemene randvoorwaarden geformuleerd voor de samenwerking met partners en voor de ontwikkeling van zonneparken en windprojecten.

Algemene criteria

Als algemene criteria voor samenwerkingspartners zal de ECB hanteren:

 1. Het gaat om een bonafide speler die naast de wettelijke bepalingen ook zelf goede spelregels over participatie en omgevingsmanagement hanteert. Voor energieprojecten geldt lidmaatschap van de brancheverenigingen die de naleving van gedragscodes van de eigen leden eisen. Dit betekent dat we voor deze technieken enkel samenwerken met de bij Holland Solar en NWEA of de koepel NVDE aangesloten bedrijven.
 2. We nemen de leidraad uit het Klimaatakkoord voor het streven naar 50% eigendom als uitgangspunt. ECB kan helpen met het mobiliseren van de deelnemers; de initiatiefnemer zal een serieus aanbod moeten doen.
 3. Voor gebieden die exclusief of deels voor energieproductie gebruikt zullen worden geldt het ‘no net loss’ en liefst ‘net gain’ principe rond natuur en milieu. Dit betekent dat het gebied er qua natuur en milieu op vooruit moet gaan (einde aan ploegen, bemesten, spuiten; aantoonbare toename biodiversiteit).
 4. Er moet door de ontwikkelaar een gedegen traject van omgevingsparticipatie zijn doorlopen, waarbij standpunten en belangen van direct omwonenden zijn geïnventariseerd en voldoende gehonoreerd.
 5. Indien er een gebiedsfonds wordt ingericht door de ontwikkelaar van een project dan hebben we als ECB medezeggenschap over de besteding van deze gelden. Als ECB streven we ernaar om een deel van de gelden te kunnen besteden aan nieuwe projecten die in lijn zijn met onze doelstellingen.

Randvoorwaarden bij windenergieprojecten

Als ECB stellen we ons op het standpunt dat windenergie op land een onmisbaar onderdeel vormt om een duurzame energievoorziening op te bouwen. Bovendien is het ruimtebeslag van windenergie per MWh jaarlijkse energieproductie vele malen kleiner dan in geval van zonnevelden.

Wij kiezen er daarom voor om ook ontwikkeling van een windproject ter hand te nemen of initiatieven daartoe te ondersteunen, mits het op een geëigende plek gebeurt waar de overlast beperkt is.

Belangrijke randvoorwaarden bij projectontwikkeling wind zijn voor ons:

 1. We werken alleen samen met partijen die lid zijn van nationale branchevereniging (NWEA);
 2. We werken volgens de richtlijnen van de NWEA “Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land”;
 3. We ontwikkelen op een locatie waar de overlast voor direct omwonenden zo beperkt mogelijk is;
 4. We willen een (deel van) de opgewekte windstroom via een geschikte energieleverancier doorverkopen aan onze leden;

Randvoorwaarden bij projectontwikkeling zon

Het bestuur van de ECB heeft de volgende randvoorwaarden opgesteld voor voor projectontwikkeling van grootschalige zonne-energieprojecten:

 1. We werken enkel met ontwikkelaars die bij de branchevereniging Holland Solar zijn aangesloten en derhalve de codes van die sector onderschrijven;
 2. We hanteren de gedragscode van Holland Solar voor zon op land;
 3. We werken alleen mee aan projecten waarbij is gezorgd voor een goede landschappelijke en ecologische inpassing, met oog voor biodiversiteit (net gain).
 4. We willen een (deel van) de opgewekte zonnestroom via een geschikte energieleverancier doorverkopen aan onze leden;
 5. We streven naar een evenwichtige verdeling van projecten op de afzonderlijke treden van de zonneladder (zie hieronder).
De zonneladder, zoals voorgesteld door de Natuur en Milieu organisaties (bron)