Bestuur vanaf de keukentafel

In onderstaand blog-bericht geeft voorzitter Paul Zeef je weer een kijkje in de lokale energietransitie, dit keer vanaf de keukentafel van Jan Klingen. Wat speelt er in coöperatie, gemeente en directe regio?


In de aanloop naar de algemene ledenvergadering (ALV) op 26 maart aanstaande, hadden we als ECB-bestuur veel te bespreken. Spannende dingen ook, sommige positief spannend. Dankzij de gastvrijheid van ons nieuwe bestuurslid Jan Klingen zaten we aan zijn keukentafel, aan de Grotelaan in Bunnik. We zijn heel blij Jan in de ALV ook aan onze leden te kunnen voordragen.

Aan die keukentafel keurden we het gros van de agendapunten van de ALV de stukken goed. Die zullen vrijwel tegelijk met dit bericht op de website verschijnen.

We stonden stil bij de voorbereidingen voor ons zonnepark aan de A12. Feit is dat we de participatie-regeling voor ophalen van eigen vermogen even hebben moeten opschorten. We zitten nog druk in onderhandeling. Het onderhandelen loopt niet altijd even snel als je zou willen. Wel kunnen we melden dat we deadline van Stedin, volgens welke we het park op het openbare net konden aansluiten, bewust hebben laten lopen. We gaan dus voor de koppeling van het park op het Distributienetwerk van het Utrecht Science Park, dat de Universiteit Utrecht in beheer heeft. Onze samenwerking met de UU loopt trouwens goed. Met het Utrechts Medisch Centrum Utrecht is er op het hoogste niveau ook contact. Over uitkomsten van onderhandelingen geven we op de ALV uitleg. Ook over onze inspanningen om meerdere scenario’s van levering te onderzoeken: wat is haalbaar en betaalbaar? Wordt vervolgd, tijdens de ALV.

Op die ALV staan we ook stil bij onze gesprekken met de gemeente Bunnik over de te vormen ‘energiegemeenschap’ in de nieuwbouwwijk de Kersenweide. We hebben actief onze hulp aangeboden. Tijdens de ledenvergadering zullen we al steun willen ophalen vanuit onze eigen leden. We zullen ook vragen of er vrijwilligers zijn die deel willen uitmaken van een werkgroep die zich zal bezighouden met allerlei zaken rondom energie, waaronder deelmobiliteit, stroomopslag, wetten en regels, bouwkundige kanten van opwek en warmte, communicatie en administratie.

Op de ALV van 12 december j.l. kondigden we al aan dat we met onze leden willen nadenken over onze statuten. Voorstellen voor de ALV, in concept met een toelichting, vind je straks op onze website. We horen graag de meningen van onze leden over aanstaande veranderingen van de statuten. De bespreking is nog slechts meningsvormend. Pas bij een volgende ALV zullen we voorstellen inbrengen om samen over te stemmen. Wil je meedenken over onze statuten? Reageer vooral.

We hebben ook een leuke aankondiging voor consumenten die groene stroom tegen betaalbaar tarief via een coӧperatieve weg willen afnemen. Uitleg vind je vooraf in de stukken van de ALV, op onze Documenten-pagina.

Niet in de laatste plaats hebben we ook oog voor de landschappelijke inpassing van zonneparken. Daar zal een inhoudelijke inleiding over gaan die wordt verzorgd door Klaas Koop, duurzaamheidsambassadeur van het witte kerkje. Hoe zit het met de ontwikkeling van biodiversiteit rond zonneparken? Dat lijkt ons een mooie vraag om onze ALV de 26e mee te openen.

We hopen weer op een opbouwend beraad op 26 maart (20.15 uur, Zeisterweg 34, Odijk). Tot dan.

Voorzitter, Paul Zeef

Meer weten over onze coöperatie? Bekijk al onze interviews & blogs.

Groene Energie Dag in Bunnik

Op 8 maart 2024 is het Green Energy Day. Dat is geen nieuwe feestdag maar de dag waarop alle duurzame energie die we in Nederland opwekken “op” is. De Energie Coöperatie Bunnik (ECB) werkt er hard aan om deze dag op te schuiven richting 31 december. Zodat we straks in Nederland voor 100% op groene energie draaien. Een goed moment voor een terugblik en vooruitblik!

In de afgelopen vijf jaar is er wel degelijk iets gebeurd op dit gebied. Want met twee zonnestroomprojecten, die eind 2018 en april 2019 in productie gingen, is inmiddels wel zo’n 550.000 KWh groene stroom opgeleverd.

De ECB of eigenlijk de “Energiegroep Bunnik” zoals de energie-coöperatie toen heette, bracht de zonnedaken mede tot stand, in Werkhoven en Bunnik, onder de vlag van “Buurtstroom” en ook met wat hulp van buiten (Heuvelrug Energie). De gemeente Bunnik leverde hulp in de ontwikkelingskosten.

Op een schuur in Werkhoven

Zo werd op 26 april 2019 Buurtstroom Werkhoven feestelijk geopend (zie foto hierboven). In totaal 234 zonnepanelen werden gelegd op een schuur van de familie Vernooij, betaald door 23 deelnemers uit Werkhoven en Driebergen-Doorn. De energie-opbrengst van dit project bedraagt bijna 60.000 kWh per jaar.

Johan Vernooij: “De opening van het zonnedakproject in 2019 was een feestelijk  moment na ruim een jaar voorbereiding. Sindsdien heeft het systeem zonder veel problemen gefunctioneerd en al die 5 jaren CO2-vrije stroom geleverd aan de omgeving.”

Op gemeentewerf in Bunnik

Op 16 februari 2019 werd de opening van Buurtstroom Bunnik gevierd, het eerste collectieve zonne-energieproject van de Energiegroep Bunnik (nu ECB). Deze zonnepanelen liggen op het dak van het recyclingstation van de gemeentewerf in Bunnik. De projectontwikkeling en exploitatie van de installatie werden mogelijk gemaakt in nauwe samenwerking met Buurtstroom/Energie-U uit Utrecht. Hier hebben 27 deelnemers uit Bunnik gezorgd voor financiering van 216 panelen met een jaarlijkse opbrengst van bijna 50.000 kWh.

Toekomstige zonnestroom in Bunnik

Van terugblik naar vooruitblik! Om Nederland volledig te laten draaien op groene energie, heeft de ECB ook in 2024 zonnestroom-projecten in ontwikkeling. We vragen Erik Alsema welke dat zijn en wat we kunnen verwachten.

Erik:  “Als ECB zijn we al enkele jaren druk bezig om het zonneveld langs de A12 te realiseren. Binnen enkele weken gaan we hiervoor via crowdfunding het benodigde Eigen vermogen ophalen. Dit zonnepark zal vanaf voorjaar 2025 ongeveer 15 miljoen kWh per jaar gaan opwekken. Hiervan gaat straks de helft naar de Universiteit Utrecht voor de energievoorziening van haar gebouwen op de Uithof. De andere helft van de zonnestroom zal door de ECB worden verkocht aan een afnemer. Daarover loopt het gesprek nog.

Daarnaast hebben we als ECB geruime tijd geleden een projectvoorstel bij de provincie ingediend om meer Zon-op-Dak in Bunnik te realiseren. We hopen dat we daar dit jaar ook mee aan de slag kunnen.”

Het moge duidelijk zijn dat de ECB zich inspant voor lokaal opgewekte schone energie. Al met al ligt er nog een hele opgave. Goed om daar op Green Energy Day eens bij stil te staan en inspiratie uit te putten.

Wie meer wil weten over het Zonnepark A12 Bunnik, kan terecht op www.zonneparka12bunnik.nl. Meer weten over Green Energy Day? Kijk op www.greenenergyday.nl. Dit bericht is ook verschenen op www.bunniksnieuws.nl.

Voorzitter Paul Zeef bij Slotstad RTV

Afgelopen zaterdag zond Slotstad RTV het gesprek uit met Paul Zeef, voorzitter van de ECB. Aan bod komen o.a. de energiecoöperatie en Zonnepark A12 Bunnik. Je kunt de uitzending hieronder beluisteren.

Da’s mooie publiciteit: in het tweede uur van Slotstad Magazine van 17 februari 2024 “een gesprek met Paul Zeef, voorzitter van de Energie Coöperatie Bunnik over het aan te leggen zonneveld in samenwerking met de Universiteit Utrecht.”

Beluister de uitzending hier.

Tip: meer weten over Zonnepark A12 Bunnik? Bezoek: www.zonneparka12bunnik.nl.

Nieuwtjes van het bestuur

In onderstaand blog-bericht geeft voorzitter Paul Zeef je weer een kijkje in de lokale energietransitie. Wat speelt er in coöperatie, gemeente en directe regio?


Op een zachte, regenachtige woensdagavond kwam het bestuur van de ECB voor het eerst in 2024 weer samen. Eerder hadden we wel overlegd en veel gemaild, maar dit was het eerste echte bestuursoverleg dit jaar. Vers in ons geheugen stond daarbij de mooie receptie op 22 januari in de Stayokay, waar we de samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Utrecht ondertekenden. We hadden de 14e een volle agenda. Enkele nieuwtjes:

We maken ons op voor een algemene ledenvergadering op 26 maart in de avond. Leden kunnen die vast reserveren in hun agenda. Enkele punten:

  • We vragen goedkeuring voor de participatie-regeling waarmee we eigen vermogen voor het Zonnepark A12 willen ophalen.
  • Een statutenwijziging van huishoudelijke aard is daarvoor in voorbereiding.
  • Met een inhoudelijk thema hopen we de duurzaamheid van de omschakeling naar groene stroom te laten zien. Daarvoor nodigen we een externe spreker uit.
  • Vanzelfsprekend praten we ook onze leden weer bij op allerlei ontwikkelingen waarbij we als coӧperatie betrokken zijn of die we zelf uitvoeren.

Naar aanleiding van de Informatieavond die we met de gemeenteraad op 25 januari hadden, over de gemeentelijke klimaatopgave 2040, gaan we proberen de relaties met de verschillende raadsfracties vanuit het bestuur komend jaar actiever te onderhouden. 

Het Zonnepark A12 Bunnik: als bestuur constateren we veel beweging in de voorbereidingen en gelukkig de goede kant op. De biedingen op de aanbesteding van de bouw zijn binnen en worden beoordeeld. Met de gemeente wordt binnenkort het kabeltracé nauwkeuriger bekeken en beoordeeld. Ook voor de bekabeling loopt de aanbesteding al. Onderhandelingen voor de meerjarige afname van de zonnestroom zijn nu op weg naar conclusies. Alle bouwsteentjes moeten dus zeer binnenkort in elkaar gaan passen.

Voor de manier waarop we het eigen vermogen willen ophalen, met de participatie-regeling, hebben we enkele ijkpunten vastgezet. We gaan bijvoorbeeld ook obligaties mogelijk maken, om kleinere inleg tegen minder risico te kunnen bieden aan leden met een smallere beurs. Het voorstel hiervoor komt in de ALV ter besluitvorming op tafel.

PR en ledenwerving hebben in de bestuursvergadering gepaste aandacht gekregen. Er zit geen voorstel voor contributieverhoging in de pijplijn. We willen laagdrempelig blijven.

We hebben in overleg met energie-coӧperaties uit de buurt goede ideeën opgedaan om meer diensten voor en met leden te ontwikkelen. Onderwerpen die we snel gaan onderzoeken zijn: (1) een lokale laadpaleninfra voor elektrisch rijden met duurzame stroom en op coöperatieve basis, (2) zelf leveren van stroom via de coöperatieve intermediair van energiecollectief Om | Nieuwe Energie. Het zijn vooral de ervaringen van EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) uit Wijk bij Duurstede die het pad voor ons al wat effenen.

We hebben besloten, dat we de handschoen van de gemeente oppakken om mee te denken over de energie-gemeenschap die in de Kersenweide moet gaan ontstaan. De nieuwbouw daar zal met zonnepanelen, deelauto’s, buurtbatterijen en een smart grid een collectief belang kennen in opzet, beheer en exploitatie. Daar leent een coӧperatieve aanpak zich prima voor. We willen helpen formuleren hoe dat eruit kan gaan zien.

Pril nog is dat we met de gemeente meedenken over de visie op windenergie in Bunnik. Dan gaat het niet meer om grootschalige turbines die onder Plan-MER van de provincie voor locaties van windopwekking vallen. Binnen Bunnik zijn geen voorkeurslocaties meer van de provincie voor grote windmolens. Maar wat te doen met kleine particuliere molens op erven en tuinen in het buitengebied? Hoe kader je dat in?

Voorzitter, Paul Zeef

Meer weten over onze coöperatie? Bekijk al onze interviews & blogs.

Samenwerking ECB en UU bekrachtigd

Tussen het Uithofcomplex van de Universiteit Utrecht en de plek waar Zonnepark A12 Bunnik zal verrijzen, vond 22 januari de nieuwjaarsborrel plaats van de Energie Coöperatie Bunnik. De winterzon liet de mooiste kant zien van het landhuis. In de Stayokay Bunnik verzamelden zich 30 mensen om getuige te zijn van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen ECB en UU, de start van een zonnige toekomst.

Die middag was het dan zover. UU en ECB tekenden hun overeenkomst tot samenwerking voor de realisatie van het Zonnepark A12 Bunnik. Dit gebeurde tijdens die kleinschalige nieuwjaarsborrel van de ECB. Onder de ruim 30 aanwezigen waren leden, vrijwilligers, ECB bestuur en een afvaardiging van de Universiteit.

Samenwerken loont

Samenwerken deden de UU en de ECB natuurlijk al langer. Zowel de Universiteit neemt 50% van het park voor zijn rekening, net als de ECB. Maar de overeenkomst bekrachtigt dat in bouw, realisatie en exploitatie van de beide parkdelen die samenwerking doorgaat. Dat zal leiden tot schaalvoordelen en spaart dus kosten ook aan de kant van de leden van de coöperatie. De communicatie met omwonenden, verpachter, gemeente, en andere betrokkenen wordt er ook eenduidiger van.

Eigenlijk 3 partijen

Er waren formeel drie partijen bij de ondertekening van de overeenkomst. Rob Mathlener, die voor de energievoorziening van de Universiteit verantwoordelijk is, tekende voor de UU. De Energie Coöperatie Bunnik brengt bouw en beheer van haar deel onder in een dochter BV, waarvoor Wim Verheugt tekende. Hij is ook penningmeester van de ECB. En namens de ECB zelf tekende Paul Zeef, voorzitter. Het moment van ondertekening gaat vooraf aan keuzes die in de al lopende aanbesteding voor de bouw gemaakt gaan worden vanaf februari.

Bewoners kunnen meedoen

De verwachting is dat de ECB niet veel later dit kwartaal een participatie-regeling gaat aanbieden. Tegen een aantrekkelijk rendement kunnen bewoners hieraan meedoen. Onder andere inwoners van Bunnik en enkele omliggende gemeentes, en ook medewerkers van de universiteit, kunnen dan deelnemen via crowdfunding. Zo wordt groene duurzame stroom lokaal mogelijk gemaakt. Wie zich hiervoor wil aanmelden of vragen heeft, zie:  www.zonneparka12bunnik.nl.

Tip: Bekijk ook dit nieuwsbericht dat de UU hierover publiceerde.
Foto’s: Universiteit Utrecht.

Een enerverende Ledenvergadering

In onderstaand blog-bericht geeft voorzitter Paul Zeef je weer een kijkje in de lokale energietransitie. Wat speelt er in coöperatie, gemeente en directe regio?


Recent, op 12 december, kwamen we als leden en bestuur samen voor een laatste vergadering dit jaar. Daar waren meerdere concrete aanleidingen voor. Bestuurswisselingen, A12-Zonnepark, samenwerking in de regio en uitbreiding van aandachtspunten in de energietransitie bijvoorbeeld.

Om te beginnen was er het moment dat Hans Dam de voorzittershamer overdroeg aan mij. Dat deed hij met verve. Hij overhandigde me daarbij een nieuwe voorzittershamer. Het afscheid van Hans uit het bestuur deed ons kort terugblikken op hoe we als coöperatie zijn ontstaan en op de rol van Hans daarin. Daar denken we met veel dankbaarheid aan terug. Hans blijft gelukkig dichtbij: als lid en bestuurder voor de ECB in de A12 Zonnepark BV, mogelijk ook als klimaatburgemeester van Bunnik. 

We waren verheugd enkele raadsleden als belangstellenden te mogen begroeten. We hadden raadsfracties gevraagd te komen luisteren, in de aanloop naar een gesprek met de voltallige gemeenteraad waarvoor we als ECB uitgenodigd zijn. Natuurlijk om over het programma Bunnik Klimaatneutraal 2040 te praten. Hoe kunnen wij als inwoners en coӧperatie daarin een bijdrage leveren?  Op 25 januari staat dat gesprek met de gemeenteraad ingepland. Dat is vast openbaar.

We kregen uit onze verzamelde leden diverse goede suggesties mee. Dat ging over windenergie, over uitleg in gewone taal: over wat inwoners van de gemeente ‘kunnen’ met deelnemen in een Zonnepark, en nog zo enkele wenken meer. We gaan daarop zeker door komende maanden.

Een flinke brok ALV-tijd stonden we stil bij de ontwikkeling van het A12-Zonnepark. We hebben ook begrepen in ons gesprek dat we daar meer actief over naar buiten moeten treden, via lokale media, nieuwsbrief en website. We verwezen natuurlijk al naar www.zonneparka12bunnik.nl.

In de kern gaat de samenwerking met de Universiteit van Utrecht goed, voor de gezamenlijke aanbesteding en realisatie; en gaat het gesprek met UMC Utrecht over langjarige afname van de zonnestroom echt de goede kant op. De Raad van Bestuur had in een brief de intentie die kant op voor ons nog eens bevestigd. Aan de wijze van financiering wordt nog hard gewerkt: er komt een participatieregeling, zodat inwoners financieel met een net rendement deel kunnen nemen. In een volgende ALV begin 2024 verwachten daarvan de details aan onze leden voor te kunnen leggen.

Op het terrein van de energietransitie speelt in de gemeente en de directe regio heel veel. Daar ging het in het gesprek met de leden ook over. Warmte en wind zijn thema’s waar in 2024 al meer aandacht naar uit zal gaan. Leden die met die thema’s iets hebben kunnen zich ook bij het bestuur melden voor werkgroepen wind of warmte. Ook opslag zal spelen – om bij te dragen aan het tegengaan van netcongestie. Over batterijen of opslag in de vorm van warmte zullen meer Bunnikers – in alle drie de kernen – meer willen weten de komende tijd. Adviesgesprekken, energiecoaching, hulp bij bestrijden van energiearmoede: het zal met onze vrijwilligers veel aandacht behouden komend jaar.

En als dan de financiële belangen van de coӧperatie toenemen en als we op meer deelonderwerpen actief worden, dan is af en toe een reflecterend gesprek, over hoe, wat, wie precies en wanneer, meer nodig dan ooit. We gaan daarom in 2024 kijken of de coӧperatieraad ingesteld kan worden. Onze statuten voorzien daarin. Deskundige leden, die 1 of 2 keer per jaar het bestuur advies willen geven en de grote lijnen willen helpen bewaken, zijn bij deze uitgenodigd zich te melden! 

Van de vergadering komt een verslag op onze website. We begrepen, bij het afscheid bij de deur, dat het een informatieve avond was geweest. De teneur was positief. Maar ook met het besef dat die energietransitie een ware uitdaging is. Wij hopen hierop voor 2024 een praktisch perspectief te hebben geschetst, voor hier, lokaal. En hopen op steun van inwoners.

Voorzitter, Paul Zeef

Meer weten over onze coöperatie? Bekijk al onze interviews & blogs.

Geen deelname van ECB bij zonneparken Werkhoven

Het ECB bestuur heeft na grondige analyse besloten dat financiële deelname in de twee zonneparken bij Werkhoven geen haalbare kaart is. In deze ledenbrief wordt dit besluit toegelicht.

Wel gaan volop aan de slag met het zonnepark bij de A12. Crowdfunding hiervoor zal waarschijnlijk binnenkort starten.

Hebt u interesse om straks mede-eigenaar te worden bij het zonnepark A12? Schrijf u dan hier vrijblijvend in. Wilt u eerst meer lezen over dit project, kijk dan op deze site.

Energie Coöperatie Bunnik start crowdfunding voor Zonnepark A12, start bouw in 2023

Er zijn de afgelopen weken grote stappen gezet richting de realisatie van zonnepark A12 – Bunnik.  Het project wordt gezamenlijk ontwikkeld door IX Zon en de Energie Coöperatie Bunnik. Afgelopen september heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend voor dit project. Omdat er geen beroep is ingesteld, is deze vergunning nu onherroepelijk. Ook hebben de initiatiefnemers SDE++ subsidie ​​ontvangen, waardoor de financiering van het zonnepark zekerder is geworden. Inmiddels is ook netcapaciteit toegewezen door netbeheerders Stedin en TenneT. Nu kan de bouw van het zonnepark worden voorbereid.

Als alles volgens planning verloopt gaat het zonnepark eind 2023 of begin 2024 duurzame energie opwekken. Er zal ruim 15 miljoen kWh aan duurzame energie worden opgewekt. Voldoende om ruim 6000 huishoudens van stroom te voorzien.

Het plan voor dit project werd eind 2020 met de gemeente besproken. Na een uitgebreid participatieproces waarbij de inpassing van het toekomstige zonnepark werd besproken met omwonenden, is in september 2021 een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Deze vergunning is toegekend in september 2022. Vanwege de netcongestie in de regio Utrecht was het nog onduidelijk wanneer er op het elektriciteitsnet capaciteit beschikbaar komt om het zonnepark aan te sluiten. Eind  november kregen de initiatiefnemers van Stedin het goede nieuws dat die capaciteit nu beschikbaar is.

Voor de Energie Coöperatie Bunnik (ECB) breekt een volgende fase aan. Haar doel is 50% lokaal eigendom, zodat niet alleen de lasten maar ook de lusten van dit project lokaal blijven. Om haar deel van deze kosten te kunnen financieren start de ECB met een crowdfunding onder bewoners van Bunnik.

Behalve voor de aanloopkosten zal de ECB in de loop van 2023 de financiering regelen voor de bouw van het zonnepark zelf. Daartoe zal een volgende crowdfunding worden gestart. ECB verwacht voldoende interesse voor dit project zodat de Bunnikse gemeenschap niet alleen een flinke hoeveelheid duurzame energie op haar grondgebied opwekt, maar dat dit ook gebeurt met lokale financiering en daarmee lokaal eigendom.

Heb je interesse om deel te nemen? Schrijf u dan hier alvast in, u krijgt dan binnenkort onze informatiebrochure. Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Voor meer informatie over het project, zie www.zonneparka12bunnik.nl

Figuur 1: Ligging en landschappelijke inpassing van het Zonnepark  A12 Bunnik. (N.B. De letters A t/m F benoemen landschapselementen, voor meer details zie het volledige landschapsplan op de website)

Energie Coöperatie Bunnik en IX Zon gaan samen zonneveld langs de A12 ontwikkelen

De Energie Coöperatie Bunnik (ECB) en IX Zon gaan officieel samenwerken om een zonneveld te realiseren langs de A12.

IX Zon, een ontwikkelaar van duurzame energie, nam eind 2020 het initiatief voor de ontwikkeling van een zonneveld in de gemeente. Voor de ECB waren tot nu toe de activiteiten gericht op de verduurzaming van woningen en kleinschalige opwekking van duurzame energie in Bunnik, Odijk en Werkhoven.  Met dit zonneveldproject gaat de ECB een stap verder. Ze gaat nu ook groene stroom opwekken voor zo’n 4.200 huishoudens!

De ECB timmert al jaren aan de weg van de energietransitie in Bunnik. De komst van IX Zon in de gemeente bood een kans om dat proces te versnellen en daarbij de inwoners van de gemeente ook financieel te laten profiteren. IX Zon levert de expertise, ECB de lokale kennis.  Met de samenwerking realiseert de ECB de zo gewenste 50% mede-eigenaarschap voor de omgeving. Dat is de basis waarop op 15 januari jl. een samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door de twee partijen.

Hans Dam, voorzitter van de ECB, stelt: “Met dit zonneveld zetten we weer een stapje op weg naar een klimaatneutraal Bunnik. Als het project operationeel is, kunnen we ca. 5%  van het huidige energieverbruik van onze gemeente met duurzame energie voorzien. Als ECB zijn we blij dat we deze stap kunnen zetten in samenwerking met een ervaren ontwikkelaar als IX Zon.

IX Zon is sinds 2018 actief als ontwikkelaar van wind- en zonne-energie in Nederland. Met een team van specialisten op het gebied van techniek, wetgeving en duurzaamheid heeft zij de missie om Nederland naar een schone energievoorziening te helpen en gemeenten hun klimaatdoelen voor 2030 helpen te behalen. Zo ook in de gemeente Bunnik.

Sven Kamphues, directeur van IX Zon: “De lokale kennis van de ECB in combinatie met onze ervaring biedt dit project alle ingrediënten om een succes te worden. Wij zijn onder de indruk van de overtuiging waarmee ECB de schouders onder dit project zet en wij kijken ernaar uit om hier samen, ook met de omwonenden, een mooi zonneveld van te maken.”

Stand van zaken
De vergunningaanvraag wordt besproken in het Open Huis van 20 januari 2022 en daarna in de raadsvergadering van 3 februari. Als de gemeenteraad van Bunnik instemt met het plan wordt de definitieve vergunning voor het zonnepark naar verwachting voor de zomervakantie van 2022 verleend. Voor meer informatie: www.ixzon.nl/bunnik

Naschrift 19-1-2022: Financiële participatie

De financiële participatie zal in principe plaatsvinden door middel van een crowdfundingactie vanuit ECB. Bewoners kunnen dan via de ECB een aantal participaties kopen met een looptijd van 10-15 jaar en een bepaald rendement.

Overigens kan het nog wel enige tijd duren voordat ECB de crowdfunding voor dit project zal starten, eerst moet er duidelijkheid komen wanneer de netaansluiting gerealiseerd kan worden. Door de netcongestie bij Tennet zou dat in het ergste geval nog 5 jaar kunnen duren.

Wel is er kans dat we als ECB volgend jaar (2023) een crowdfunding zullen starten voor 1 of 2 andere zonneparken, nabij Werkhoven.


27 oktober: Informatieavond Zonneveld A12

ECB en IX Zon werken samen aan een zonnepark om meer duurzame energie op te wekken in de gemeente Bunnik.

Wij brengen u graag op de hoogte van dit project, hoe het tot stand is gekomen, de stand van zaken en de mogelijkheden financieel te participeren.

Doe mee en meld u aan voor onze informatieavond op woensdag 27 oktober van 19.30 tot 21.30! Meld u aan door een e-mail te sturen naar aanmelden@ixzon.nl

Deelnemers krijgen na aanmelding een bevestiging en link per e-mail toegezonden. Aanmelden kan t/m 26 oktober.

Toelichting:

Dit project is een initiatief om ten zuidwesten van het dorp Bunnik, naast de Rijksweg A12, een grondgebonden zonnepark te ontwikkelen. Hiermee zien ECB en IX Zon kansen om binnen de gemeente Bunnik mee te helpen aan het realiseren van de energiedoelstellingen. Er zijn twee gebieden gevonden die samen het zonnepark vormen. Het perceel aan de oostzijde heeft een oppervlakte van 4,9 ha, het westelijke gedeelte van het zonnepark heeft een oppervlakte van 8,1 ha. Binnen deze twee gebieden zal één zonnepark worden ontwikkeld met een zuid-georiënteerde opstelling van in totaal 10 hectare aan zonnepanelen. De rest van de ruimte wordt vrijgehouden voor landschappelijke inpassing, ecologische meerwaarde en agrarische functie(s).

Meer informatie (incl. visualisaties)