Bestuur vanaf de keukentafel

In onderstaand blog-bericht geeft voorzitter Paul Zeef je weer een kijkje in de lokale energietransitie, dit keer vanaf de keukentafel van Jan Klingen. Wat speelt er in coöperatie, gemeente en directe regio?


In de aanloop naar de algemene ledenvergadering (ALV) op 26 maart aanstaande, hadden we als ECB-bestuur veel te bespreken. Spannende dingen ook, sommige positief spannend. Dankzij de gastvrijheid van ons nieuwe bestuurslid Jan Klingen zaten we aan zijn keukentafel, aan de Grotelaan in Bunnik. We zijn heel blij Jan in de ALV ook aan onze leden te kunnen voordragen.

Aan die keukentafel keurden we het gros van de agendapunten van de ALV de stukken goed. Die zullen vrijwel tegelijk met dit bericht op de website verschijnen.

We stonden stil bij de voorbereidingen voor ons zonnepark aan de A12. Feit is dat we de participatie-regeling voor ophalen van eigen vermogen even hebben moeten opschorten. We zitten nog druk in onderhandeling. Het onderhandelen loopt niet altijd even snel als je zou willen. Wel kunnen we melden dat we deadline van Stedin, volgens welke we het park op het openbare net konden aansluiten, bewust hebben laten lopen. We gaan dus voor de koppeling van het park op het Distributienetwerk van het Utrecht Science Park, dat de Universiteit Utrecht in beheer heeft. Onze samenwerking met de UU loopt trouwens goed. Met het Utrechts Medisch Centrum Utrecht is er op het hoogste niveau ook contact. Over uitkomsten van onderhandelingen geven we op de ALV uitleg. Ook over onze inspanningen om meerdere scenario’s van levering te onderzoeken: wat is haalbaar en betaalbaar? Wordt vervolgd, tijdens de ALV.

Op die ALV staan we ook stil bij onze gesprekken met de gemeente Bunnik over de te vormen ‘energiegemeenschap’ in de nieuwbouwwijk de Kersenweide. We hebben actief onze hulp aangeboden. Tijdens de ledenvergadering zullen we al steun willen ophalen vanuit onze eigen leden. We zullen ook vragen of er vrijwilligers zijn die deel willen uitmaken van een werkgroep die zich zal bezighouden met allerlei zaken rondom energie, waaronder deelmobiliteit, stroomopslag, wetten en regels, bouwkundige kanten van opwek en warmte, communicatie en administratie.

Op de ALV van 12 december j.l. kondigden we al aan dat we met onze leden willen nadenken over onze statuten. Voorstellen voor de ALV, in concept met een toelichting, vind je straks op onze website. We horen graag de meningen van onze leden over aanstaande veranderingen van de statuten. De bespreking is nog slechts meningsvormend. Pas bij een volgende ALV zullen we voorstellen inbrengen om samen over te stemmen. Wil je meedenken over onze statuten? Reageer vooral.

We hebben ook een leuke aankondiging voor consumenten die groene stroom tegen betaalbaar tarief via een coӧperatieve weg willen afnemen. Uitleg vind je vooraf in de stukken van de ALV, op onze Documenten-pagina.

Niet in de laatste plaats hebben we ook oog voor de landschappelijke inpassing van zonneparken. Daar zal een inhoudelijke inleiding over gaan die wordt verzorgd door Klaas Koop, duurzaamheidsambassadeur van het witte kerkje. Hoe zit het met de ontwikkeling van biodiversiteit rond zonneparken? Dat lijkt ons een mooie vraag om onze ALV de 26e mee te openen.

We hopen weer op een opbouwend beraad op 26 maart (20.15 uur, Zeisterweg 34, Odijk). Tot dan.

Voorzitter, Paul Zeef

Meer weten over onze coöperatie? Bekijk al onze interviews & blogs.

Nieuwtjes van het bestuur

In onderstaand blog-bericht geeft voorzitter Paul Zeef je weer een kijkje in de lokale energietransitie. Wat speelt er in coöperatie, gemeente en directe regio?


Op een zachte, regenachtige woensdagavond kwam het bestuur van de ECB voor het eerst in 2024 weer samen. Eerder hadden we wel overlegd en veel gemaild, maar dit was het eerste echte bestuursoverleg dit jaar. Vers in ons geheugen stond daarbij de mooie receptie op 22 januari in de Stayokay, waar we de samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Utrecht ondertekenden. We hadden de 14e een volle agenda. Enkele nieuwtjes:

We maken ons op voor een algemene ledenvergadering op 26 maart in de avond. Leden kunnen die vast reserveren in hun agenda. Enkele punten:

  • We vragen goedkeuring voor de participatie-regeling waarmee we eigen vermogen voor het Zonnepark A12 willen ophalen.
  • Een statutenwijziging van huishoudelijke aard is daarvoor in voorbereiding.
  • Met een inhoudelijk thema hopen we de duurzaamheid van de omschakeling naar groene stroom te laten zien. Daarvoor nodigen we een externe spreker uit.
  • Vanzelfsprekend praten we ook onze leden weer bij op allerlei ontwikkelingen waarbij we als coӧperatie betrokken zijn of die we zelf uitvoeren.

Naar aanleiding van de Informatieavond die we met de gemeenteraad op 25 januari hadden, over de gemeentelijke klimaatopgave 2040, gaan we proberen de relaties met de verschillende raadsfracties vanuit het bestuur komend jaar actiever te onderhouden. 

Het Zonnepark A12 Bunnik: als bestuur constateren we veel beweging in de voorbereidingen en gelukkig de goede kant op. De biedingen op de aanbesteding van de bouw zijn binnen en worden beoordeeld. Met de gemeente wordt binnenkort het kabeltracé nauwkeuriger bekeken en beoordeeld. Ook voor de bekabeling loopt de aanbesteding al. Onderhandelingen voor de meerjarige afname van de zonnestroom zijn nu op weg naar conclusies. Alle bouwsteentjes moeten dus zeer binnenkort in elkaar gaan passen.

Voor de manier waarop we het eigen vermogen willen ophalen, met de participatie-regeling, hebben we enkele ijkpunten vastgezet. We gaan bijvoorbeeld ook obligaties mogelijk maken, om kleinere inleg tegen minder risico te kunnen bieden aan leden met een smallere beurs. Het voorstel hiervoor komt in de ALV ter besluitvorming op tafel.

PR en ledenwerving hebben in de bestuursvergadering gepaste aandacht gekregen. Er zit geen voorstel voor contributieverhoging in de pijplijn. We willen laagdrempelig blijven.

We hebben in overleg met energie-coӧperaties uit de buurt goede ideeën opgedaan om meer diensten voor en met leden te ontwikkelen. Onderwerpen die we snel gaan onderzoeken zijn: (1) een lokale laadpaleninfra voor elektrisch rijden met duurzame stroom en op coöperatieve basis, (2) zelf leveren van stroom via de coöperatieve intermediair van energiecollectief Om | Nieuwe Energie. Het zijn vooral de ervaringen van EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) uit Wijk bij Duurstede die het pad voor ons al wat effenen.

We hebben besloten, dat we de handschoen van de gemeente oppakken om mee te denken over de energie-gemeenschap die in de Kersenweide moet gaan ontstaan. De nieuwbouw daar zal met zonnepanelen, deelauto’s, buurtbatterijen en een smart grid een collectief belang kennen in opzet, beheer en exploitatie. Daar leent een coӧperatieve aanpak zich prima voor. We willen helpen formuleren hoe dat eruit kan gaan zien.

Pril nog is dat we met de gemeente meedenken over de visie op windenergie in Bunnik. Dan gaat het niet meer om grootschalige turbines die onder Plan-MER van de provincie voor locaties van windopwekking vallen. Binnen Bunnik zijn geen voorkeurslocaties meer van de provincie voor grote windmolens. Maar wat te doen met kleine particuliere molens op erven en tuinen in het buitengebied? Hoe kader je dat in?

Voorzitter, Paul Zeef

Meer weten over onze coöperatie? Bekijk al onze interviews & blogs.

Een enerverende Ledenvergadering

In onderstaand blog-bericht geeft voorzitter Paul Zeef je weer een kijkje in de lokale energietransitie. Wat speelt er in coöperatie, gemeente en directe regio?


Recent, op 12 december, kwamen we als leden en bestuur samen voor een laatste vergadering dit jaar. Daar waren meerdere concrete aanleidingen voor. Bestuurswisselingen, A12-Zonnepark, samenwerking in de regio en uitbreiding van aandachtspunten in de energietransitie bijvoorbeeld.

Om te beginnen was er het moment dat Hans Dam de voorzittershamer overdroeg aan mij. Dat deed hij met verve. Hij overhandigde me daarbij een nieuwe voorzittershamer. Het afscheid van Hans uit het bestuur deed ons kort terugblikken op hoe we als coöperatie zijn ontstaan en op de rol van Hans daarin. Daar denken we met veel dankbaarheid aan terug. Hans blijft gelukkig dichtbij: als lid en bestuurder voor de ECB in de A12 Zonnepark BV, mogelijk ook als klimaatburgemeester van Bunnik. 

We waren verheugd enkele raadsleden als belangstellenden te mogen begroeten. We hadden raadsfracties gevraagd te komen luisteren, in de aanloop naar een gesprek met de voltallige gemeenteraad waarvoor we als ECB uitgenodigd zijn. Natuurlijk om over het programma Bunnik Klimaatneutraal 2040 te praten. Hoe kunnen wij als inwoners en coӧperatie daarin een bijdrage leveren?  Op 25 januari staat dat gesprek met de gemeenteraad ingepland. Dat is vast openbaar.

We kregen uit onze verzamelde leden diverse goede suggesties mee. Dat ging over windenergie, over uitleg in gewone taal: over wat inwoners van de gemeente ‘kunnen’ met deelnemen in een Zonnepark, en nog zo enkele wenken meer. We gaan daarop zeker door komende maanden.

Een flinke brok ALV-tijd stonden we stil bij de ontwikkeling van het A12-Zonnepark. We hebben ook begrepen in ons gesprek dat we daar meer actief over naar buiten moeten treden, via lokale media, nieuwsbrief en website. We verwezen natuurlijk al naar www.zonneparka12bunnik.nl.

In de kern gaat de samenwerking met de Universiteit van Utrecht goed, voor de gezamenlijke aanbesteding en realisatie; en gaat het gesprek met UMC Utrecht over langjarige afname van de zonnestroom echt de goede kant op. De Raad van Bestuur had in een brief de intentie die kant op voor ons nog eens bevestigd. Aan de wijze van financiering wordt nog hard gewerkt: er komt een participatieregeling, zodat inwoners financieel met een net rendement deel kunnen nemen. In een volgende ALV begin 2024 verwachten daarvan de details aan onze leden voor te kunnen leggen.

Op het terrein van de energietransitie speelt in de gemeente en de directe regio heel veel. Daar ging het in het gesprek met de leden ook over. Warmte en wind zijn thema’s waar in 2024 al meer aandacht naar uit zal gaan. Leden die met die thema’s iets hebben kunnen zich ook bij het bestuur melden voor werkgroepen wind of warmte. Ook opslag zal spelen – om bij te dragen aan het tegengaan van netcongestie. Over batterijen of opslag in de vorm van warmte zullen meer Bunnikers – in alle drie de kernen – meer willen weten de komende tijd. Adviesgesprekken, energiecoaching, hulp bij bestrijden van energiearmoede: het zal met onze vrijwilligers veel aandacht behouden komend jaar.

En als dan de financiële belangen van de coӧperatie toenemen en als we op meer deelonderwerpen actief worden, dan is af en toe een reflecterend gesprek, over hoe, wat, wie precies en wanneer, meer nodig dan ooit. We gaan daarom in 2024 kijken of de coӧperatieraad ingesteld kan worden. Onze statuten voorzien daarin. Deskundige leden, die 1 of 2 keer per jaar het bestuur advies willen geven en de grote lijnen willen helpen bewaken, zijn bij deze uitgenodigd zich te melden! 

Van de vergadering komt een verslag op onze website. We begrepen, bij het afscheid bij de deur, dat het een informatieve avond was geweest. De teneur was positief. Maar ook met het besef dat die energietransitie een ware uitdaging is. Wij hopen hierop voor 2024 een praktisch perspectief te hebben geschetst, voor hier, lokaal. En hopen op steun van inwoners.

Voorzitter, Paul Zeef

Meer weten over onze coöperatie? Bekijk al onze interviews & blogs.

De Energie Coöperatie Bunnik kiest óók voor wind

De laatste weken was er veel te doen over windmolens in de Kromme Rijn Streek. Als Energie Coöperatie Bunnik willen we ons inzetten voor energiebesparing én voor duurzame energieopwekking. De klimaatcrisis is reëel en urgent, daarom vergt ze de inzet van alle nú beschikbare middelen. Want 49% CO2 reductie in 2030 is een enorme opgave. Windenergie is in onze ogen een optie die we niet kunnen missen en die we in goed overleg met omwonenden zouden willen inzetten. De ondertekenaars van de petitie tegen wind willen we daarom uitdagen: kom met alternatieven die vòòr 2030 wel inzetbaar zijn. Niet voor ons, maar voor onze kinderen en kindskinderen.

In de onderstaande video spreken voorstanders zich uit.

Lees hier de volledige tekst van ons standpunt of bekijk de uitgebreide pagina met veelgestelde vragen over wind.