Slim energienetwerk en deelauto’s op de Kersenweide

Samen met de toekomstige bewoners van Kersenweide wil de Energie Coöperatie Bunnik een slim energienetwerk en een “energiegemeenschap” in de nieuwe wijk opbouwen. Ook het beschikbaar stellen van (elektrische) deelauto’s maakt deel uit van de plannen voor deze wijk. Lees hieronder meer over de onderwerpen die tijdens een bijeenkomst op 4 juni 2024 aan de orde komen.

Om ook de bewoners van het naastgelegen buurtschap ’t Burgje bij de plannen en gesprekken te betrekken, organiseert de ECB een bijeenkomst op 4 juni 2024. Iedereen, ook van buiten ’t Burgje, is welkom om mee te praten en mee te denken.

Over de volgende vragen gaan we graag met elkaar in gesprek:

 • Wat houdt zo’n slim energienetwerk (of “smart grid”) eigenlijk in?
 • Welke plannen zijn er voor een slim energienetwerk en een “energiegemeenschap” in Kersenweide?
 • Welke rol kunnen elektrische deelauto’s spelen in zo’n slim netwerk?
 • Welke verdere plannen zijn er rond deelmobiliteit in de Kersenweide?
 • Wat kan dit betekenen voor bewoners van ’t Burgje?
 • Op welke wijze wil de Energie Coöperatie Bunnik bijdragen?
 • Welke rol kunnen bewoners zelf hierbij spelen?

Graag zien we elkaar op 4 juni (van 20 uur tot 21.30 uur) in boerderij Het Burgje. Vooraf aanmelden is niet nodig. Voor koffie of thee wordt gezorgd.

Nieuw interview: Jaap de Pater uit Bunnik

Mei 2024 – We spreken Jaap de Pater, duurzaam vrijwilliger op vele fronten, zo ook bij de Energie Coöperatie Bunnik. Waarschuwing vooraf, zijn enthousiasme kan aanstekelijk werken. De activiteiten van onze coöperatie worden mogelijk dankzij allerlei enthousiaste mensen, veelal vrijwilligers. Via onze inspirerende interviews & blogs leer je ze een beetje kennen. Lees het interview hier.

Blog: Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2024

In onderstaand blog-bericht geeft voorzitter Paul Zeef je weer een kijkje in de lokale energietransitie, dit keer betreft het een verslag van onze ALV van 26 maart.

Een mooie, zachte avond in maart. Het Nederlands elftal speelt een oefenwedstrijd die avond. Toch konden we in een gevulde consistorie van het Witte Kerkje, direct na de vesper voor de Pasen, een geslaagde ledenvergadering beleven. Het was informatief, gemoedelijk, liet ons een teleurstelling samen verwerken, maar kende ook een paar constructieve gezamenlijke besluiten.

De avond ging van start met een presentatie van Klaas Koop, de duurzaamheidsambassadeur van het Witte Kerkje. Hij had zich degelijk voorbereid en leidde ons door het veelkoppige vraagstuk van biodiversiteit rond zonneweides. Veel slides, noties, recent onderzoek en wenken voor de inrichting van het Zonnepark aan de A12. Klaas verbond er een oproep aan om na te denken over meten en monitoren. Want je wil dat de biodiversiteit erop vooruitgaat en dat lijkt mogelijk.

Impressie van de presentatie van Klaas Koop.

De voortgang op het Zonnepark A12 Bunnik was ook een groter onderwerp waar we voor de pauze uitgebreider bij stil hebben gestaan. Als bestuur waren we blij met het begrip uit de zaal voor onze worsteling van de laatste weken. Want terwijl de realisatie van het park gestaag vordert, met de aanbesteding en de planning van de kabelaanleg, is juist op de levering van de toekomstige stroom zwaarder weer opgetreden. Dat laatste gooit onze plannen om en dat is een teleurstelling die we ter vergadering wat meer hebben toegelicht. Intussen blijven we ons vasthouden aan een goede samenwerking met de Universiteit. We kijken zorgvuldig naar onze opties voor het vervolg.

Na de pauze, met drukke gesprekken onder de leden, hebben we het huishoudelijk deel van de agenda besproken. Daarbij zijn een paar nieuwe ontwikkelingen voor de ECB ingeluid:

 • Zo is Jan Klingen toegetreden tot het bestuur, en dat ontmoette warme steun.
 • We gaan de beoogde aanpassing van onze statuten in gang zetten; dat kreeg bijval.
 • Wim Verheugt, onze penningmeester, heeft toegelicht dat we financieel in control zijn. Hij beantwoordde vragen uit de zaal en gaf perspectief voor de aflossing van de lening van onze eigen leden. Het jaarverslag met kascommissie-controle komt bij een volgende ALV aan de orde.
 • Besloten is dat we instappen om Groene Energie van OM te gaan leveren aan inwoners.
 • Tot slot is het verslag van de ALV van 12 december 2023 ter vergadering vastgesteld, met slechts één overzichtelijke redactionele correctie van een oplettend lid.

Ik mocht zelf daarna voor de pas onlangs ingestelde werkgroep Kersenweide uitleg geven: over het aanbod dat we als ECB aan de gemeente doen. We hebben een voorstel om te helpen geformuleerd. Dat gaat om de opzet van de energiegemeenschap die de inwoners in de nieuwbouwwijk zouden moeten gaan vormen. Met trefwoorden als smartgrid, buurtbatterijen, deelmobiliteit en gebruiksafspraken voor de balancering van energiebehoefte en aanbod. En dat alles betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam. We gaan met steun van de ALV door op de ingeslagen weg met een groepje actieve leden.

Laatste punt van de agenda waren ontwikkelingen rond windenergie. We vatten de situatie rond de provinciale MER (milieueffectrapportage) op grote turbines in de regio kort samen, met de samenwerking van coӧperaties daarop in provinciaal verband. Daarna hebben we vooruitgeblikt op de gemeentelijke windvisie die in voorbereiding is. Het kader voor erfwindmolens, daarop gaan we ook meedenken komende weken.

In de rondvraag kwam een duidelijke behoefte naar boven om de warmte-aanpak van de gemeente in de wijken een keer uit te diepen tijdens een ALV of publiekssessie. We zien al met al uit naar mijlpalen en spannende ontwikkelingen in 2024. De presentatie van Klaas over de biodiversiteit op zonneweides is hier te bekijken. Het formele verslag van de ledenvergadering volgt ook binnenkort.

Voorzitter, Paul Zeef

Meer weten over onze coöperatie? Bekijk al onze interviews & blogs.

Welkom bij onze ALV op 26 maart

Op 26 maart 2024 hielden we weer een Algemene Ledenvergadering (ALV). Onze leden waren weer welkom om mee te denken en beslissen. Op de agenda stonden o.a. deze onderwerpen:

 • Lezing over biodiversiteit bij zonnevelden,
 • Stand van zaken zonnepark A12,
 • Aanpassing statuten,
 • Levering groene stroom aan huishoudens,
 • Energiesysteem nieuwbouw Kersenweide.

Meer informatie, zoals de volledige agenda en stukken, vind je hier.

En hier vind je de presentatie over biodiversiteit en zonneparken van Klaas Koop en het conceptverslag van deze ALV.

In gesprek met de gemeenteraad op 25 januari

Eind 2023 waren wij uitgenodigd om met de gemeenteraad in gesprek te gaan over de samenwerking tussen de ECB en de gemeente Bunnik. Donderdag 25 januari j.l. vond dat gesprek plaats, deels terwijl er een andere bijeenkomst van de raad plaatsvond in een andere zaal, over de opvang van asielzoekers. Natuurlijk spraken we over klimaat en duurzaamheid in onze gemeente.

Onder gespreksleiding van Rik Aertsen van de CDA-fractie, was er gelegenheid tot toelichting en een levendige uitwisseling van vraag en antwoord, over wat de ECB voor het uitvoeringsprogramma Klimaatneutraal Bunnik 2040 kan betekenen. Maar ook over wat de ECB van de gemeente daarbij nodig zou kunnen hebben.

Aanwezigen

Deelnemers waren Annemarie Huijsman-Hartkamp (CDA), Marijn de Vries (VVD), Jenny Houtgraaf (P21), Inge Suiker, fractie-assistent van D’66, en ook wethouder Hilde de Groot (P21). Namens de ECB was het bestuur vertegenwoordigd, met Johan Vernooij, Peter van Mondfrans, Theo van der Geer, Jan Klingen en Paul Zeef. Voor de verslaglegging was Frank van der Lubbe, griffier van de raad aangeschoven. Als toehoorders zaten enkele inwoners, bekende ECB-leden, en de vak-ambtenaren (Bart van Bussel en Sarah Coemans) in de zaal. Later liep ook Ralph Hallo van D’66 uit de andere zaal nog binnen.

Onderwerpen van gesprek

Uiteraard passeerde de vorderingen rond Zonnepark A12 Bunnik de revue. Daarbij konden we uitleggen wat het voordeel voor de gemeenschap is om lokaal eigendom via de coöperatie te verankeren. We gaven aan dat er nog spannende beslissingen de komende weken moeten worden genomen, om de participatieregeling naar buiten te kunnen brengen. Helder hebben we verwoord dat verduurzaming van de stroomvoorziening door afnemers van het park druk van de netwerkcongestie haalt en zo ruimte maakt voor andere initiatieven in de gemeente.

Maar het gesprek ging ook over Zon-op-Dak, over windmolens van kleinere schaal op erven en bij bedrijven, over warmtenetten, en over isolatie-acties en gezamenlijke inkoopacties. Op een wens van een van de raadsleden om kernenergie als duurzame stroom te realiseren, was ons licht ironische antwoord dat dit voor de ECB wat te risicovol zou worden.

We hopen dat de mogelijke inbreng van de ECB in het uitvoeringsprogramma goed voor het voetlicht is gekomen. Met de wijkaanpak, de bijdrage aan inkoop- en verduurzamingsacties voor woningen, en bij het opzetten van lokaal eigendom van warmte- of opwekvoorzieningen. Nog eens hebben we gewezen op de rol van de gemeente om initiatieven van projectontwikkelaars vroegtijdig op de beleidslijn lokaal eigendom te wijzen. De wethouder beaamde dat dit hier Bunnik een rol heeft.

Toekomst

We sloten de avond af met nog wat uitwisseling in de wandelgangen. We hebben de raadsleden uitgenodigd eens verder te komen praten, als er behoefte is aan meer toelichting, bijvoorbeeld over de verhouding tussen coöperatie en onze beheer-BV, of op hoe ook niet-leden kunnen instappen in de aanstaande participatieregeling. Fijn nieuws in die wandelgangen was dat voor de toekomstige woonwijk Kersenweide al op een buurtbatterij wordt gestudeerd.

Welkom bij de Algemene Ledenvergadering op 12 december 2023

Ook op 12 december 2023 ben je als lid weer van harte welkom om de Algemene Ledenvergadering van Energie Coöperatie Bunnik (ECB) bij te wonen. De agenda kun je hier vinden.

Wil je meepraten over de Bunnikse energietransitie? Dan zien we je graag op dinsdag 12 december 2023 (20.00 – 22.00 uur) .

Zonnepark A12, stand van zaken

We gaan het ook hebben over het Zonnepark A12 Bunnik. We zullen de leden informeren over het resultaat van de gesprekken met een grote afnemer van onze zonnestroom, de bankfinanciering en mogelijk zullen we een voorstel voor het aanbod in onze crowdfunding voor het eigen vermogen.

Meer weten? Voel je welkom om op deze bijeenkomst jouw mening over onze plannen te laten horen.

Tip: vooraf opgeven voor deze Ledenvergadering is niet nodig. Nog geen lid? Je kunt hier lid worden.

Voorzitter Paul Zeef aan het woord

In onderstaand blog-bericht neemt kersverse voorzitter Paul Zeef je mee in de stappen van ons bestuur. Neem een kijkje in de lokale energietransitie!

Weer een wereldwijd recordwarme maand gehad, oktober 2023. Volgens Copernicus, de Europese Klimaatorganisatie, was het wel 0,4 graden warmer dan het vorige record uit 2019. Zo vernemen we uit de media. Met zulke berichten weet je weer waarvoor je het doet. Verduurzamen, zuiniger stoken, duurzamer stroom, weg van fossiele stook. We zijn daar als ECB-bestuur op onze manier druk mee.

7 november hadden we bestuursoverleg. Daarin stonden we stil bij de voorbereiding van ons zonneveld aan de A12. Kabeltracé, wijze van aansluiten, de voorbereiding van afname van stroom – zodat de financiering met een bank rond kan komen – dat soort zaken. En aandacht voor de komende crowd funding onder onze leden, of bij nieuwe leden uit de gemeenschap van Werkhoven, Odijk en Bunnik. We hopen er op een nieuwe algemene ledenvergadering op 12 december meer concrete mededelingen over te kunnen doen. In elk geval hebben we van Stedin nog wat extra bedenktijd gekregen. Nog steeds mikken we op nauwe samenwerking met de Universiteit van Utrecht, die het naastliggende perceel zal ontwikkelen voor eigen gebruik. Dat wordt alles bij elkaar vooral lokale stroom voor lokaal gebruik – en dat belast het net niet. En zoals bekend zit dat net verreweg vol.

Tegelijkertijd halen we deze weken ervaringen op bij andere coӧperaties, vooral in de regio. Rijne Energie is met de ontwikkeling van molens in de Rijnenburgerpolder in de weer. In Wijk bij Duurstede start EWEC de inschrijving voor particulieren die met een inleg deel willen nemen in de financiering van Zonnepark Wijkerbroek. BENG!, de coӧperatie van De Bilt, zal nog eind van het jaar volgen met zo’n participatietraject onder leden en lokale gemeenschap. We hebben voorbeelden om de hoek.

Ik mag afsluiten met een groet. In de afgelopen bestuursvergadering heeft Hans zijn voorzitterschap overgedragen aan mij. Bij de ALV zullen we daar nog wel bij stil staan. Maar een groet dus namens het bestuur. 

Paul Zeef

Meer weten over ons bestuur? Lees verder op de bestuurspagina.

Ook voor inwoners Bunnik: participaties Zonnepark Wijkerbroek

Zonnig nieuws van de buren! In Wijk bij Duurstede is de participatieronde voor het zonnepark Wijkerbroek geopend. Onze collega’s bij de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) willen € 950.000,- ophalen om een belang van 25% in dit zonnepark te houden. Deze participatie is nu ook open voor inwoners van Bunnik.

Op deze pagina lees je alles over het zonnepark en hoe je kunt deelnemen. Daar vind je ook uitgebreide informatie over het project, documentatie en het inschrijfformulier.

Klimaatweek: duurzaamheidsmarkt met gemeente Bunnik

Tijdens de Klimaatweek sloegen de gemeente Bunnik en Energie Coöperatie Bunnik de handen ineen om de Duurzaamheidsmarkt te organiseren. Deze inspirerende markt bood een schat aan informatie voor iedereen die zich wilde verdiepen in het verduurzamen van de woning.

De avond begon met een speech door wethouder Hilde de Groot, waarin ze het belang van duurzaamheid benadrukte en de inzet van de klimaatburgemeesters Hanneke Brandsma en Pierre Koreneef prees.

Tijdens de markt deelden experts hun inzichten en kennis. Lin Vliegenthart van het Repair Café sprak over ‘Samen Repareren’, terwijl Kees Stap van het Energiepaleis Utrecht ons informeerde over het verbeteren en verduurzamen van onze woningen voor een groenere toekomst. Willemien Trompert van de gemeente Bunnik deelde waardevolle informatie om ons bewuster te maken van de stappen die we kunnen zetten richting een duurzamere levensstijl.

Energie Coöperatie Bunnik en de vertegenwoordigers van Groenpand, Joren Harmanny en Erik Alsema presenteerde de inkoopactie voor hybride warmtepompen.

Presentaties gemist of even terugkijken? Bekijk de presentaties van:

Op de Duurzaamheidsmarkt kwamen diverse bedrijven samen die actief zijn op het gebied van duurzaamheid, waaronder Grijs naar Groen, Rondomdom, Groenpand, Repair Café, 10 Schilder-Glas-Afbouw, VIC Isolatie, Koston Isolatie en AZ Isolatie. Ze boden bezoekers volop inspiratie en praktische tips voor een groenere toekomst.

Onze warmtepomp-actie is gestart!

Zit jij er warmpjes bij deze winter? Op 1 november startte onze inkoopactie voor een hybride warmtepomp. Je kunt je hiervoor inschrijven vóór 15 december 2023. Met zo’n warmtepomp kun je een flinke besparing op je gasverbruik bereiken.

Deze collectieve inkoopactie is beschikbaar voor alle inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven. Wil jij ook een volledige installatie en korting? Een betrouwbaar installatiebedrijf? Of meer weten over deze actie, de modellen en hun voordelen, prijzen, subsidies en installateurs, lees dan hier meer over deze warmtepompactie of klik op onderstaande knop.