Op 22 juni houden we opnieuw een ALV

 • Start: 20:00
 • Locatie: Online (Zoom)

Agenda:

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Verslag van ALV 12-11-2020
 3. Bestuurswisselingen (stemming)
 4. Mededelingen van het bestuur
 5. Zonnepark A12: Samenwerkingsovereenkomst met IX Zon, zie toelichting (stemming
 6. Jaarverslag 2020
 7. Financieel jaarverslag 2020 en verslag kascommissie (stemming)
 8. Begroting 2021 -update
 9. Rondvraag 
 10. Sluiting

Ad 3) Dirk Duijzer treedt af als penningmeester. Het voorstel is om Wim Verheugt aan te stellen als nieuwe penningmeester en Erik Alsema als Algemeen Bestuurslid. Verder zal Peter van Mondfrans de rol van secretaris van het bestuur op zich gaan nemen.

Ad 5) Het bestuur van de ECB wil een samenwerkingsovereenkomst aangaan met IX ZON, gericht op gezamenlijke ontwikkeling van het Zonnepark A12. In deze notitie worden de diverse aspecten van deze samenwerking toegelicht.

Ad 6 en 7) Het jaarverslag 2020 en het financieel jaarverslag 2020 liggen ter goedkeuring voor. De kascie heeft zich over de jaarrekening gebogen en brengt een positief advies uit.

Ad 8) We geven een update van de begroting 2021, rekening houdend met ontvangen subsidies. Tevens een overzicht van de inkomsten en uitgaven per 15-6-2021.