Deze ALV is afgerond. Er waren 27 deelnemers.

Hier vindt je de presentatie van deze avond, de notulen volgen later.

 1. Opening door voorzitter en vaststellen van de agenda
 2. Verslag van vorige ALV (september 2019)
 3. Voorstellen van huidige en nieuwe bestuursleden
 4. Jaarrekening 2019 en jaarverslag 2019 (zie ook: verklaring kascie)
 5. Begroting 2020 en begroting 2021
 6. Warmtetransitie en buurtacties voor woningverbetering;
 7. Stand van zaken Zon en Wind
 8. Crowdfunding voor grootschalige energieopwekkingsprojecten, verkennende bespreking
 9. Actieplan 2021-2022, opdracht aan bestuur
 10. Publiciteit en communicatie ECB
 11. Rondvraag
 12. Besluiten en actielijst samenvatten
 13. Sluiting